VinaOnline.net

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco

Vòng đời thiết kế mạng của Cisco: Lập kế hoạch, xây dựng, quản lý

Vòng đời thiết kế mạng được Cisco nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai và công bố thành một chuẩn cho các nhà thiết kế hệ thống mạng. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực thiết kế mạng thì bài viết vòng đời thiết kế mạng này sẽ đáp ứng bạn.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Plan-Build-Manage

Vòng đời này được thực hiện với ba cụm từ: Hoạch định / Lập kế hoạch (Plan), Xây dựng (Build), và Quản lý (Manage) (PBM). Mỗi giai đoạn đều có quy trình; mỗi cụm từ đều quan trong đối với nhu cầu của khách hàng, mục tiêu và các ràng buộc của tổ chức / doanh nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Lập kế hoạch

Giai đoạn này gồm các quy trình đánh giá, chiến lược thiết kế, xây dựng bảng thiết kế, và xác định bảng kế hoạch.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Giai-doan-lap-ke-hoach

Giai đoạn này được chia thành ba quy trình:

  • Quy trình phân tích và chiến lược
  • Quy trình đánh giá
  • Quy trình thiết kế

Trong quá trình Phân tích và Chiến lược, các chiến lược kiến ​​trúc mạng được vạch ra và các lộ trình thực hiện được điều chỉnh kiến trúc mạng cho phù hợp với sự phá triển. Chi phí đầu tư cho chiến lược phát triển hệ thống mạng phải ước lượng được.

Việc đánh giá hệ thống mạng giúp xác định cơ sở hạ tầng mạng, tuân thủ các quy tắc và chính sách công ty tốt nhất. Việc đánh giá cũng xác định khả năng sử dụng, vận hành mạng đối với công nghệ mới được thiết kế trong kiến trúc hạ tầng. Quá trình thiết kế mạng phải linh hoạt để có thể mở rộng nhằm hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh.

Xây dựng

Đây là giai đoạn này gồm các quy trình lựa chọn các giải pháp phù hợp, triển khai các giải pháp, thay thế cơ sở hạ tầng mới phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Giai-doan-xay-dung

Giai đoạn xây dựng được chia thành ba quy trình:

  • Quy trình xác nhận / lựa chọn
  • Quy trình triển khai
  • Quá trình di chuyển

Quá trình xác nhận nhằm lựa chọn các giải pháp được đề xuất, đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng, bảo mật, độ tin cậy và hiệu suất thông qua đánh giá và môi trường thực nghiệm.

Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc nâng cấp mạng.

Quá trình triển khai cài đặt và cấu hình các giải pháp mạng và kỹ thuật mới, hạn chế thấp nhất các phát sinh.  Đạt được các mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật của giải pháp mới.

Quá trình thay thế /  nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng theo cách tiếp cận có hệ thống và hiệu quả, có thể kiểm soát chi phí. Cải thiện hoạt động của doanh nghiệp tốt nhất có thể. Giảm chi phí vận hành mạng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm mới thiết bị, mạng và phần mềm.

Quản lý

Giai đoạn sau cùng này bao gồm các quy trình hỗ trợ sản phẩm, hỗ trợ giải pháp, tối ưu hóa và quản lý vận hành hệ thống mạng.

Vong-doi-thiet-ke-mang-cua-Cisco-Giai-doan-quan-ly

Giai đoạn quản được chia thành bốn quy trình:

  • Quy trình hỗ trợ sản phẩm
  • Quy trình hỗ trợ giải pháp
  • Quy trình tối ưu hóa
  • Quy trình quản lý vận hành

Quy trình hỗ trợ sản phẩm cung cấp quản lý kho thiết bị mạng tự động, cho phép lập kế hoạch nâng cấp thiết bị tốt hơn. Nó quản lý hiệu quả rủi ro, giảm chi phí hỗ trợ và tăng hiệu quả hoạt động.

Quy trình hỗ trợ giải pháp cung cấp các tài nguyên tập trung và chuyên dụng để quản lý. Khắc phục sự cố có thể phát sinh trong các giải pháp phức tạp.

Quá trình tối ưu hóa xác định các khiếm khuyết của nhân viên, đưa ra các khuyến nghị. Cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện giải pháp đã triển khai. Nó làm tăng hiệu suất, tính khả dụng, khả năng vận hành mạng.

Quy trình quản lý vận hành đảm bảo nhân viên trong công ty / doanh nghiệp có đủ năng lực để vận hành công nghệ mạng, đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến.

Leave a Comment