VinaOnline.net

Vocabulary-angles

Vocabulary Angles

Các từ vựng về độ đo các góc

plane: Phẳng

geometry: Hình học

plane geometry: Hình học phẳng

point: Điểm

line: Đường thẳng

ray: Tia, vector

length: Chiều dài

straight: Thẳng; straight angle: Góc bẹt

curved: Cong

segment: Đoạn.

distance: Khoảng cách

angle: Góc

degree: Độ

side: Cạnh

parallel: Song song

crossed: Cắt, cắt bởi

transversal: Đường ngang, đường hoành

diagram: Hình vẽ, hình minh họa

circle: Đường tròn, hình tròn

half: Một nửa

a half circle: Nửa đường tròn

greater than: Lớn hơn

less than: Nhỏ hơn

equal, equal to: Bằng, bằng nhau

intersect: Giao

union: Hợp, hội

measure: Số đo

classified: Phân loại

Một số từ kết hợp với từ khác hoặc có tên gọi trong lĩnh vực toán học

acute: Nhọn

right: Vuông.

obtuse: Tù

reflex: Phản.

complementary: Bù, bù nhau.

supplementary: Phụ, phụ nhau.

vertical: Đỉnh.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

 • Angles. An angle is formed when two lines intersect at a point.
Vocabulary-Angles-pict1

Angle B,

Angle ABC,

∠B, and ∠ABC are all possible names for the angle shown.

 • The measure of the angle is given in degrees.
 • If the sides of the angle form a straight line, then the angle is said to be a straight angle and has 180°.
 • A circle has 360°, and a straight angle is a turning through a half circle.
 • All other angles are either greater or less than 180°.

Angles are classified in different ways:

 • An acute angle has less than 90°.
Vocabulary-Angles-pict-2
 • A right angle has exactly 90°.
Vocabulary-Angles-pict-3
 • An obtuse angle has between 90° and 180°.
Vocabulary-Angles-pict-4
 • A straight angle has exactly 180°.
Vocabulary-Angles-pict-5
 • A reflex angle has between 180° and 360°.
Vocabulary-Angles-pict-6
 • Complementary angles. Two angles are complementary if their sum is 90°.

For example, an angle of 49° and an angle of 41° are complementary.

Vocabulary-Angles-pict-7
 • Supplementary angles . Two angles are supplementaryif their sum is 180°. If one angle is 120°, then its supplement is 60°.
Vocabulary-Angles-pict-8
 • Vertical angles (các góc đối đỉnh) . These are pairs of opposite angles formed by the intersection of two straight lines. Vertical angles are always equal to each other.
Vocabulary-Angles-pict-9

Example: In the diagram shown, angles AEC and BED are equal because they are vertical angles. For the same reason, angles AED and BEC are equal.

When two parallel lines are crossed by a third straight line (called a transversal), then all the acute angles formed are equal, and all of the obtuse angles are equal.

Vocabulary-Angles-pict-10

Example:

In the diagram below, angles 1, 4, 5, and 8 are all equal. Angles 2, 3, 6, and 7 are also equal.

——End of Vocabulary Angles———-

Leave a Comment