VinaOnline.net

Chương trình trong MSWLOGO

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc là sắp xếp các câu lệnh theo một trật tự nhất định. Tuy nhiên một số công việc phức tạp, đòi hỏi bạn phải thực hiện cấu trúc hay hơn, đó là viết chương trình MSWLOGO.

Bài viết chùng chủ đề:

I. Chương trình MSWLOGO là gì?

Là tập hợp các lệnh được sắp theo thứ tự để thực hiện một chuỗi công việc nào đó.

TO <TÊN CHƯƠNG TRÌNH>

Các câu lệnh

END

Sau khi viết chương trình. Để thực thị chương trình, bạn chỉ việc gõ <TÊN CHƯƠNG TRÌNH>. Hoặc <TÊN CHƯƠNG TRÌNH> được xem như một câu lệnh và lồng vào một đoạn chương trình khác.

1. Viết chương trình

Trước hết, bạn nhấp chuột vào nút Edall (hình minh họa).Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 1 Xuất hiện cửa sổ bên dưới.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 2

Bạn chèn chuột phía sao “to” để đặt tên chương trình, gõ phím Enter để chữ “end” xuống hàng và viết chương trình.

Chú ý:

Bạn có thể xóa “to”, “end” vào gõ vào chữ in hoa đều được.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 3

VUONG: Là viết tắc của hình vuông, bạn có thể đặt tùy ý nhưng theo quy tắc:

– Không quá dài (đề nghị nhỏ hơn hoặc bằng 8 ký tự).

– Không có khoảng trắng hoặc dấu tiếng Việt.

Sau khi viết chương trình xong, bạn vào menu File, chọn Save and Exit để lưu chương trình.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 4

Chú ý:

– Không cần đặt tên và đường dẫn như những phần mềm khác, MSWLOGO hiểu sẽ tồn tại đoạn chương trình VUONG ma bạn đặt tên.

– Khi thoát phần mềm này, thì chương trình tự động mất.

Tiếp theo, bạn gõ lệnh VUONG trong ô thực hiện lệnh và nhấp nút Execute sẽ được một hình vuông.

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc và dễ kiểm soát 52. Ví dụ áp dụng

Viết chương trình trong MSWLOGO vẽ hình vuông có kích thước 200.

Bạn viết chương trình như sau:

TO VUONG

FORWARD 200 RIGHT 90

FORWARD 200 RIGHT 90

FORWARD 200 RIGHT 90

FORWARD 200

END

Hoặc

TO VUONG

REPEAT 4 [FORWARD 200 RIGHT 90]

END

Lời kết:

Viết chương trình MSWLOGO đúng cấu trúc giúp bạn dễ kiểm soát, sửa lỗi,… nếu chương trình dài. Nếu bạn kết hợp tốt với lệnh Repeat và một số kiến thức được đề cập trong các bài viết tiếp theo, mình tin rằng sẽ viết chương trình MSWLOGO khá tốt. Chúc bạn thành công.

Leave a Comment