VinaOnline.net

Từ khóa và tên trong chương trình Pascal : hợp lý và chính xác nhất 2018.

Từ khóa và tên trong chương trình Pascal phải thực hiện một cách đúng đắn, nếu không chương trình sẽ báo lỗi. Vinaonline.net cùng bạn khảo sát sơ lược từ khóa và tên trong chương trình Pascal để tránh sai sót trong quá trình viết chương trình.

1. TỪ KHÓA VÀ TÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH PASCAL : TỪ KHÓA

Trong các ví dụ đã khảo sát những bài trước, bạn thấy các từ như Program, Uses, Begin, End, Writeln, Readln,… Đó là những từ khóa được quy định tùy theo mỗi ngôn ngữ lập trình.

“Từ khóa là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định.”

Nói nôm na, các từ khóa này được đặt tại những vị trí cụ thể trong chương trình, bạn không được sử dụng những vị trí khác.

2. TỪ KHÓA VÀ TÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH PASCAL : TÊN

“Tên trong chương trình là do người lập trình đặt cho các đối tượng, đại lượng trong chương trình.”

Quy cách đặt tên:

– Gồm các chữ số, chữ cái, dấu gạch dưới.

– Bắt đầu là chữ cái.

– Tên không được trùng với từ khóa.

Ví dụ:

BT1, BT_1, BaiTap, Baitap1, BaiTap_01,…

Tên thông thường được đặt sau từ khóa Program, Var,…

Ví dụ:

Program Chuong_Trinh_1;

Var so_nguyen: Interger;

Chú ý: 

– Đặt tên nên TƯỜNG MINH, nghĩa là ngắn gọn nhưng dễ hiểu, dễ nhớ, gợi ý được ý nghĩa của tên.

Ví dụ:

Muốn ám chỉ Chương Trình 1: ct1, ct_1, ct01, c_trinh1, chuong_trinh_1 …

– Những tên không hợp lệ:

– Có chứa khoảng trắng.

– Sử dụng ký tự đặc biệt.

– Chiều dài của tên quá 127 ký tự.

Ví dụ:

Lop 8A, Bai$2, Chuong trinh 1,…

3. TỪ KHÓA VÀ TÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH PASCAL : PHÉP GÁN

Phép gán, ký hiệu “:=”  để gán giá trị cho một biến.

Ví dụ:

x:=5;

Chú ý:

Giá trị là một số, một chuỗi, một ký tự, một biểu thức,… phải cùng kiểu dữ liệu với biến.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Bài 2 trang 14 – SGK Lớp 8

Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên. Cho biết cách đặt tên trong chương trình.

Giải gợi ý

– Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định.

-Tên do người lập trình đặt dùng để phân biệt các đại lượng khác nhau trong chương trình.

Cách đặt tên

– Bắt đầu là chữ cái, tiếp theo là (chữ cái hoặc chữ số hoặc dấu gạch dưới)

– Tên Không được trùng với từ khóa; Không chứa khoảng trắng; Không chứa ký tự đặc biệt

2. Bài 3 trang 14 – SGK Lớp 8

Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal? 

A) a;                           B) Tamgiac;            C) 8a;                 D) Tam giac;

E) beginprogram;      F) end;                    G) b1;                 H) abc.

Giải gợi ý

– Các tên hợp lệ:

A, B, E, G, H.

– Các tên không hợp lệ: 

C) 8a Bắt đầu là một số.

D) Tam giac Có khoảng trắng

F) end Trùng với từ khóa.

Từ bài tập số 2 trở về sau, bạn có thể tham khảo bài viết sử dụng Free Pascal

3. Tính tổng hai số nguyên

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên và tính tổng của hai số đó. In kết quả ra màn hình

Bài giải gợi ý 1:

Program CT_2a;

Uses Crt;

Var a,b: Integer;     // Số nguyên thứ nhất và số nguyên thứ hai.

tong: Integer;  // Biến tong để tổng hai số nguyên.

Begin

ClrScr;

Write(‘Nhap vao so nguyen thu nhat:  ‘); Readln(a);

Write(‘Nhap vao so nguyen thu hai:  ‘); Readln(b);

tong:=a+b;

Writeln(‘Tong cua hai so vua nhap: ‘, tong);

Readln;

End.

Bài giải gợi ý 2:

Program CT_2b;

Uses Crt;

Var a,b: Integer;     // Số nguyên thứ nhất và số nguyên thứ hai.

Begin

ClrScr;

Write(‘Nhap vao so nguyen thu nhat:  ‘); Readln(a);

Write(‘Nhap vao so nguyen thu hai:  ‘); Readln(b);

Writeln(‘Tong cua hai so vua nhap: ‘, a+b);

Readln;

End.

Phân tích 2 chương trình

– Chương trình CT_2a thể hiện phong cách lập trình, nhưng phải khai báo thêm biến tong và dùng phép gán tong:=a+b.

– Chương trình CT_2b ngắn gọn hơn nên hạn chế sai sót hơn CT_2a;

4. Tính chu vi hình tam giác

Viết chương trình tính chu vi của một hình tam giác.

Bài giải gợi ý

Program Chu_vi_tg;

Uses Crt;

Var canh1, canh2, canh3: Real;     // Các cạnh của một tam giác có thể là số lẻ.

Begin

ClrScr;

Write(‘Nhap vao canh thu nhat:  ‘); Readln(canh1);

Write(‘Nhap vao canh thu hai:  ‘); Readln(canh2);

Write(‘Nhap vao canh thu ba:  ‘); Readln(canh3);

Writeln(‘Chu vi cua tam giac: ‘, canh1+canh2+canh3:2:1);

Readln;

End.

Phân tích chương trình

– Trong chương trình này sử dụng công thức tính chu vi bằng tổng 3 cạnh của tam giác.

– Khi xuất dữ liệu kiểu Real, bạn nên đặt quy cách số nguyên:số thập phân

Ví dụ:

Writeln(x:2:1);

– 2 chữ số cho phần nguyên.

– 1 chữ số cho phần thập phân.

5. Tính chu vi và diện tích hình tròn

Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình tròn với r (bán kính) được nhập từ bàn phím.

Bài giải gợi ý:

Program hinh_tron;

Uses Crt;

Var r: Real;

Begin

ClrScr;

Write(‘Nhap ban kinh hinh tron:  ‘); Readln(r);

Writeln(‘Chu vi hinh tron:  ‘, 2*r*pi:2:1);

Writeln(‘Dien tich hinh tron:  ‘, r*r*pi:2:1);

Readln;

End.

Phân tích chương trình

– Công thức tính chu vi = 2*r*3.14.

– Công thức tính diện tích = r*r*3.14.

– Trong Pascal có sẵn giá trị của Pi=3.14 vì vậy bạn có thể tiến hành những phép tính cơ bản đối với Pi (thay cho 3.14).

– Có hàm tính bình phương của một số, nhưng tạm thời bạn cứ sử dụng thủ công (r*r) vì liệt kê nhiều quá sẽ mất tập trung những phần trọng tâm.

6. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

(Dựa vào những bài trước, bạn tự thực hiện bài tập này).

LỜI KẾT 

Mặc dù nội dung của bài viết này ngắn hơn các bài khác nhưng nó cũng thể hiện một số kiến thức lập trình Pascal, sử dụng tốt từ khóa và tên trong chương trình Pascal là một trong những yếu tố giúp bạn lập trình tốt hơn, bạn viết chương trình càng nhiều thì càng có kinh nghiệm đặt tên trong chương trình, dễ dàng phát hiện và khắc phục những lỗi trong cho các chương trình. Với kỹ năng sử dụng từ khóa và tên trong chương trình Pascal bạn sẽ viết chương trình càng ngày càng tiến bộ.

Leave a Comment