VinaOnline.net

Khai báo biến và kiểu dữ liệu trong C++

Trước khi bắt đầu nội dung chính của bài như đề cập của tiêu đề “KHAI BÁO BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU TRONG C++”, vinaonline.net giới thiệu bạn một lệnh khá thông dụng trong ngôn ngữ lập trình C++, đó là lệnh cin. Lệnh này dùng để nhập dữ liệu trong lúc thực thi chương trình.

Mời bạn cùng tham khảo đoạn chương trình

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

     // Khai báo các biến

int so1= 0;    // Khai báo biến so1 kiểu số nguyên (int) và gán giá trị ban đầu

// (giá trị khởi tạo) bằng 0 dùng để lưu số nguyên thứ nhất.

int so2= 0;  // Khai báo biến so2 kiểu số nguyên (int) và gán giá trị ban đầu

      // (giá trị khởi tạo) bằng 0 dùng để lưu số nguyên thứ hai.

int tong= 0; // Khai bao bien tong kiểu số nguyên (int) và gán giá trị ban đầu

      // (giá trị khởi tạo) bằng 0 dùng để lưu giá trị của tổng hai số

     // thứ nhất và số thứ hai.

     // Nhập dữ liệu

cout << “Nhap so nguyen thu nhat: “; // Nhắc người sử dụng nhập giá trị cho số thứ nhất.

cin>>so1; // Đọc (nhận) giá trị nguyên thứ nhất từ người sử dụng.

cout << “Nhap so nguyen thu hai: “; // Nhắc người sử dụng nhập giá trị cho số thứ hai.

cin>>so2; // Đọc (nhận) giá trị nguyên thứ hai từ người sử dụng.

     // Tính toán

tong = so1+ so2; // Tính tổng hai số và lưu và biến tong.

     // Hiển thị kết quả

cout << “Tong cua hai so: ” <<tong << endl; // Hiển thị kết quả

return 0;

}

Kết quả hiển thị khi thực thi chương trình

Nhap so nguyen thu nhat: 10

Nhap so nguyen thu hai: 20

Tong cua hai so: 30

Qua chương trình và kết quả hiển thị, chúng ta hãy tìm hiểu đoạn Nhập dữ liệu. Trong đoạn này ngoài lệnh cout<< dùng để xuất ra màn hình (chuỗi, giá trị,…) thì có thêm lệnh cin>> (dấu >> ngược với cout nghe bạn!) dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím (cách sử dụng giống với cout vì nó cùng thư viện (iostream) và cùng namespace (std)).

Lệnh cin>> cũng có thể nhập cùng lúc nhiều biến. Trong đoạn Nhập dữ liệu, bạn sẽ giản lược như sau

cout<<“Nhap so nguyen thu nhat va thu hai: “;

cin>>so1>>so2;

Khi nhập dữ liệu so1 và so2 cách nhau một khoảng trắng. Tuy nhiên cách này mình không khuyến khích bạn vì dễ nhầm lẫn và rất khó chú thích trong chương trình. Đặc biệt người khác đọc code của bạn!?

I. KHAI BÁO BIẾN

1. Định nghĩa biến:

Biến là đại lượng biến đổi (trong tầm vực đã khai báo) trong khi thực hiện chương trình (sâu hơn về biến thì mính sẽ đề cập trong phần nâng cao).

Để sử dụng biến thì cần những yếu tố sau:

– Khai báo biến (tên biến và kiểu dữ liệu tương ứng).

– Khởi tạo giá trị của biến: Trong một số trường hợp đặc biệt phải khởi tạo giá trị cho biến thì mới sử dụng được.

– Sử dụng biến.

2. Khai báo biến

Cú pháp:

<tên kiểu dữ liệu> <tên biến>;

Ví dụ:

int so1;

int so2;

Bạn cũng có thể khai báo hai biến này trên cùng một hàng như:

int so1, so2;

Hoặc vừa khai báo vừa khởi tạo giá trị ban đầu:

int so1=0;

int so2=0;

Hoặc

int so1, so2=0 // Khởi tạo so1=0 và so2=0.

3. Sử dụng biến

Khi biến đã nhận giá trị (được nhập từ bàn phím hoặc phép gán trong chương trình,…) thì bạn có thể sử dụng những phép tính toán học đối với biến (sẽ đề cập chi tiết cuối bài).

Ví dụ:

sum = so1 + so2  // so1 và so2 tham giam vào phép cộng.

sum = so1*2 + so2