VinaOnline.net

Các hàm liên quan đến kiểu số : INT(), MOD(), ROUND()

Các hàm liên quan đến kiểu số thường xuyên xuất hiện trong Excel. Nếu bạn không áp dụng đúng cách, bảng tính sẽ cho kết quả không chính xác. Để hiểu rõ hơn các hàm liên quan đến kiểu số, VinaOnline.net cùng bạn tìm hiểu chi tiết qua một số ví dụ nhé.

I. Các hàm liên quan đến kiểu số: Hàm INT

Các hàm liên quan đến kiểu số trước tiên cần tìm hiểu là hàm INT. Cách sử dụng hàm này khá đơn giản với cú pháp như sau:

Cú pháp:

INT(Số nguyên l Số lẻ) = Số nguyên

Ví dụ:

INT(12.1) = 12

INT(12.9) = 12

II. Các hàm liên quan đến kiểu số: Hàm MOD

Hàm MOD cho kết quả là phần dư của phép chia.

Cú pháp:

MOD(Số bị chia, Số chia) = Phần dư của phép chia

Ví dụ:

MOD(100,2) = 0

MOD(100,25) = 0

MOD(10,4) = 2

MOD(10,3) = 1

III. Các hàm liên quan đến kiểu số: Hàm ROUND

Hàm ROUND cho kết quả là một số đã được làm tròn.

Cú pháp:

ROUND(Số lẻ, tham số) = Kết quả tùy thuộc vào tham số

– Tham số < 0 : Làm tròn đến hàng chục, trăm, nghìn,…

– Tham số = 0 : Làm tròn đến hàng đơn vị.

– Tham số > 0 : Lấy số lẻ.

Ví dụ:

ROUND(375281.92839,-3) = 375000 ; – 3 làm tròn đến hàng ngàn (3 số); 281 là số nhỏ hơn 500 nên hàm làm tròn nhỏ.

ROUND(375281.92839,-4) = 380000 ; – 4 làm tròn đến hàng chục ngàn (4 số); 5281 là số nhỏ hơn 5000 nên hàm làm tròn lớn.

ROUND(375281.92839,0) = 375282 ; 0 Không lấy số lẻ (làm tròn đến hàng đơn vị); 1.92839 lớn hơn 1.5 nên hàm làm tròn thành 2.

ROUND(375281.92839,2) = 375281.93 ; 2 Lấy 2 số lẻ; .92839 thành .93.

Chú ý:

– Hàm ROUND hiển thị và lưu trữ giá trị trong Excel giống nhau.

– Trong một số trường hợp không thể sử dụng biểu tượng trên thanh công cụ để tăng / giảm dấu thập phân.

Chẳng hạn: 4.9 sẽ thành 5, nhưng thực chất giá trị trong ô vẫn 4.9. Nên khi thống kê, Excel ghi nhận những trường hợp này 4.9.

Bài tập áp dụng

Cho bảng thống kê như bên dưới:

Các hàm liên quan đến kiểu số : Bảng tính tiền thuê phòng

Bảng tính tiền thuê phòng

Yêu cầu tính toán:

1. Điền số thứ tự cho bảng tính.

2. Tính Số tuần bằng cách lấy (Ngày trả – Ngày nhận)/7, lấy số nguyên. Tạm bỏ qua trường hợp ngày trả bằng ngày nhận.

3. Tính Số ngày bằng cách lấy phần dư của Số tuần (số ngày có thể từ 0 đến 6).

4. Tính Số tiền = (Số tuần x 2500,000 + Số ngày x 500,000) x Hệ số. Nếu số người thuê ≤2, hệ số 1. Nếu số người thuê là 3, hệ số 1.35. Ngoài ra, hệ số 1.55.

5. Giảm giá: Nếu Số ngày ≥5 giảm 200,000.

6. Còn lại = Số tiền – Giảm giá.

7. Thuế VAT = 5% x Số tiền còn lại.

8. Phải trả = Còn lại + Thuế VAT. Làm tròn đến hàng ngàn (nghìn).

9. Tổng cộng các ô từ Số tiền đến Phải trả.

Giải gợi ý

Dựa vào yêu cầu tính toán và một số hàm đã liệt kê, VinaOnline.net gợi ý tính toán như sau:

1. Điền số thứ tự tham khảo bài viết

2. Số tuần = INT((D4-C4)/7)

3. Số ngày = MOD(D4-C4,7)

Câu 4 & Câu 5, bạn có thể tham khảo bài viết về hàm IF

4. Số tiền = (F4*2500000+G4*500000)*IF(E4<=2,1,IF(E4<=3,1.35,1.55))

5. Giảm giá = IF(G4>=5, 200000,0)

6. Còn lại = H4-I4

7. Thuế VAT = 5%*J4

8. Phải trả = ROUND(J4+K4,-3)

9. Tổng cộng

+ Số tiền = SUM(H4:H9)

+ Phải trả = SUM(L4:L9)

Dữ liệu mẫu

Lời kết

Các hàm liên quan đến kiểu số còn rất nhiều. Các hàm này cũng thường sử dụng nên giới thiệu với các bạn trước. Các bài viết tiếp theo sẽ tiếp tục khảo sát các hàm tiếp theo. Chúc bạn vận dụng các hàm liên quan đến kiểu số thật tốt.