VinaOnline.net

Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Tạo table trong Access hiệu quả

Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access là xác định những kiểu dữ liệu chung cho các trường. Phân tích và ước lượng khả năng dữ liệu cần lưu trữ đạt đến mức độ nào mà lựa chọn kiểu dữ liệu thích hợp. Bài viết này chưa tìm hiểu cụ thể từng kiểu dữ liệu cũng như những thuộc tính chi tiết. Chỉ giới thiệu tổng quát kiểu dữ liệu trong Access mang tính chất định hướng.

Khi nhập dữ liệu cho một trường, bạn phải xác định kiểu dữ liệu cho trường đó cần lưu trữ. Trong Access, bạn có thể chọn một số trường như sau như bảng dưới đây:

Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Dữ liệu chung các trường

Thuộc tính cụ thể của kiểu dữ liệu được liệt kê chi tiết khi bạn chọn kiểu dữ liệu cho trường nào đó. Đây là các thuộc tính chung cho các trường.

Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Thuộc tính kiểu dữ liệu

Một vài kiểu dữ liệu có thêm các tùy chọn. Đó là độ lớn của trường (Field size) cho kiểu dữ liệu Short Text và Number.

Đây là một vài gợi ý cơ bản bạn cần xem xét khi chọn kiểu dữ liệu cho các trường trong table.

I. Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Kiểu dữ liệu gì?

Kiểu dữ liệu nên phản ánh dữ liệu được lưu trữ trong một trường.

Bạn nên chọn kiểu dữ liệu số để lưu trữ những giá trị số như số lượng và đơn giá. Không nên lưu trữ dữ liệu như số điện thoại hoặc số chứng minh thư trong các trường kiểu số. Vì ứng dụng của bạn không thực hiện những phép tính cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) trên các trường này. Thay vào đó, bạn nên sử dụng kiểu chuỗi cho các trường này.

Chú ý:

Các trường số không bao giờ lưu số 0 phía trước.

Ví dụ:

Bạn nhập vào 0123 vào trường kiểu số, thì giá trị lưu trữ là 123.

II. Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Yêu cầu lưu trữ của kiểu dữ liệu là gì?

Chọn cho phù hợp với yêu cầu thực tế

Bạn cần phải lựa chọn kiểu dữ liệu (cụ thể) cho phù hợp với dữ liệu cần lưu trữ cho một trường.

Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Chọn độ lớn dữ liệu kiểu số

Ví dụ:

– Tuổi của một người nào đó từ 0 đến 150 (khả năng có người sống lâu đến thế?); Không có số lẻ (tuổi lẻ).

Dữ liệu kiểu số (Number), có các loại cụ thể như sau:

Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Độ lớn dữ liệu kiểu số

Dựa vào phân tích trong ví dụ và kiểu dữ liệu Number, chọn kiểu dữ liệu cụ thể là Byte (0 đến 255).

Nếu bạn chọn kiểu dữ liệu khác thì rất lãng phí tài nguyên (Integer, Long Integer, Double,…).

III. Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Ảnh hưởng của kiểu dữ liệu đến sắp xếp như thế nào?

– Sắp xếp dữ liệu kiểu số: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100.

– Sắp xếp dữ liệu kiểu chuỗi: 1, 10, 100, 3, 4, 5.

Nếu cần thiết phải sắp xếp dữ liệu kiểu chuỗi theo trình tự kiểu số, bạn nên dùng hàm chuyển đổi dữ liệu kiểu chuỗi sang kiểu số trước khi sắp xếp.

IV. Tổng quát kiểu dữ liệu trong Access : Dữ liệu kiểu chuỗi hay kiểu ngày tháng?

– Khi làm việc với dữ liệu ngày tháng, tốt hơn hết bạn lưu dữ liệu kiểu ngày tháng hơn kiểu chuỗi. Vì kiểu ngày tháng có trích xuất dữ liệu báo cáo theo ngày tháng hoặc theo ngày hoặc theo tháng,…

– Bạn không nên tách kiểu dữ liệu giờ phút giây (Time) ra khỏi kiểu Date / Time. Khi đó rất cồng kềnh và thậm chí gây khó khăn trong quá trình sử dụng dữ liệu. Kiểu Date / Time có chứa ngày tháng và giờ phút giây.

Lời kết

Bài viết này đúng như tên gọi nhằm giúp bạn phân biệt một số dạng dữ liệu như: Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng. Để bạn có cách nhìn tổng quan về kiểu dữ liệu, tìm hiểu kỹ hơn các kiểu dữ liệu cụ thể.