VinaOnline.net

Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin : Minh họa ví dụ cụ thể

Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin nhằm tìm hiểu một số lệnh thường sử dụng cho thư mục và tập tin. Các lệnh này phục vụ cho cài đặt, cấu hình,… sau này. Để thấy được tầm quan trọng của các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin, VinaOnline.net cùng bạn khảo sát nhé.

Bạn nên tham khảo Tìm hiểu lệnh Linux.

I. Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin : ls

Công dụng:

Hiển thị nội dung (thư mục con, tập tin) trong thư mục.

Ví dụ:

ls                 Hiển thị thư mục con và tập tin trong thư mục hiện hành.

ls  /home     Hiển thị thư mục con và tập tin trong thư mục /home.

Tham số:   

-a                Hiển thị tất cả các thư mục, tập tin. Kể cả tập tin ẩn.

-l                 Hiển thị tất cả các thư mục, tập tin. Gồm quyền, số thư mục bên trong, kích thước, ngày tạo,…

Hiển thị thư mục:

/                  Gốc.

..                 Cha.

~                 home của người sử dụng (Ví dụ: /home/user).

-t                 Sắp xếp theo ngày / giờ.

-S                Sắp xếp theo kích thước.

*                 Hiển thị tất cả thư mục con.

-R               Hiển thị thư mục đệ quy.

*.txt            Chỉ hiển thị những tập tin có phần mở rộng là txt.

> out.txt     Nhập nội dung “được hiển thị” vào tập tin out.txt.

-d */            Chỉ hiển thị các thư mục.

-d $PWD/*  Hiển thị đầy đủ đường dẫn.

Ví dụ:

ls -la

ls /home -R  hoặc

ls -R /home

Cả hai đều giống nhau.

II. Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin : touch

Công dụng:

Tạo tập tin (rỗng).

Ví dụ:

touch /home/abc.txt

III. Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin : cat

Công dụng:

Xem nội dung tập tin (không sửa, xóa).

Ví dụ:

cat /home/abc.txt

IV. Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin : rm

Công dụng:

Xóa tập tin hay thư mục

Ví dụ:

rm  /home/abc.txt

Tham số:   

-r                Xóa thư mục, phải dùng tham số này mới xóa được thư mục.

-i                 Nhắc nhở trước khi xóa. Bạn chọn ‘y’ để xác nhận.

-f                 Không nhắc nhở trước khi xóa

*                 Xóa tất cả thư mục, tập tin trong thư mục chỉ định hoặc hiện hành (thêm -r để có hiệu lực cho thư mục).

Ví dụ:

rm  -i /home/abc.txt        Trước khi xóa tập tin /home/abc.txt có xác nhận.

rm -rf *                           Xóa hết thư mục, tập tin trong thư mục hiện hành (không xác nhận).

V. Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin : cd

Công dụng:

Chuyển thư mục làm việc.

Ví dụ:

cd  /home              Từ thư mục “nào đó” chuyển sang thư mục /home.

Tham số:   

Chuyển về thư mục

/                  Gốc.

..                 Cha.

Lời kết

Các lệnh Linux liên quan đến thư mục và tập tin nhằm làm quen với một số lệnh thông dụng. Sẽ hướng dẫn bạn một số hàm tiếp theo trong thời gian tới. Chúc bạn sử dụng tốt các lệnh này.