VinaOnline.net

Sử dụng hàm SUMIF : Tính tổng có điều kiện, minh họa cụ thể

Sử dụng hàm SUMIF trong bảng tính Excel là để tổng cộng một hoặc nhiều cột nào đó theo điều kiện. Bạn không thể sử dụng hàm SUM để tính toán theo điều kiện nào đó, mà bắt buộc phải sử dụng hàm SUMIF.

I. Sử dụng hàm SUMIF : Cú pháp

SUMIF(range, criteria,[sum_range])

* Range: Một cột có chứa ĐIỀU KIỆN (criteria).

* Criteria: Điều kiện thuộc Range, nếu điều kiện không thuộc Range, hàm cho kết quả 0.

* Sum_range: Cột chứa giá trị số để TỔNG CỘNG.

Sử dụng hàm SUMIF : Bảng tính minh họa

Sử dụng hàm SUMIF : Bảng tính minh họa

II. Sử dụng hàm SUMIF : Ví dụ

– Yêu cầu thực hiện

1. THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ

2. Tính bảng thống kêSử dụng hàm SUMIF : Bảng thống kê

 Sử dụng hàm SUMIF : Bảng thống kê

3. Định dạng ĐƠN GIÁ và THÀNH TIỀN như mẫu đã cho.

Giải gợi ý:

1. THÀNH TIỀN

E3=C3*D3

2. Tính bảng thống kê

* SỐ LƯỢNG / DẦU LỬA

– Số lượng là cột C (C3:C10).

– Dầu lửa có MÃ HÀNG là “A”, cột mã hàng là cột A (A3:A10)

H3=SUMIF(A3:A10,”A”,C3:C10)

Hoặc

– Dầu lửa có TÊN HÀNG là “DẦU LỬA”, cột tên hàng là cột B (B3:B10)

H3=SUMIF(B3:B10,”DẦU LỬA”,C3:C10)

H3=SUMIF(B3:B10,”D*”,C3:C10)

Chú ý:

– Điều kiện “DẦU LỬA” bạn có thể sử dụng ký tự đại diện “D*”, nhưng phải đảm bảo trong cột này (B3:B10) không có tên hàng nào bắt đầu bằng ký tự “D”.

Tương tự cho SỐ LƯỢNG (XĂNG, NHỚT).

* THÀNH TIỀN / NHỚT

– Phân tích tương tự trường hợp trên, bạn được công thức như sau:

=SUMIF(A3:A10,”C”,E3:E10)

Hoặc

=SUMIF(B3:B10,”NHỚT”,E3:E10)

=SUMIF(B3:B10,”N*”,E3:E10)

3. Tham khảo bài viết Định dạng tiền tệ.

III. Sử dụng hàm SUMIF : Tính toán nhanh

Trong trường hợp cần hoàn thành các đại lượng (giá trị) cho bảng thống kê. Bạn nên sử dụng địa chỉ tham chiếu để việc tính toán được nhanh chóng và hạn chế sai sót.

Ví dụ:

+  Tính SỐ LƯỢNG của DẦU LỬA

H3=SUMIF($B$3:$B$10,G3,$C$3:$C$10)

Chú ý:

– Tại ô G3 bạn đã có chuỗi DẦU LỬA. Không có cặp nháy kép (” “) cho G3.

– Nên cố định hai khối B3:B10 và C3:C10 để sao chép xuống các ô bên dưới H4 hoặc H5 sẽ không bị lệch khối ô. Bạn có thể tham khảo các loại địa chỉ ô.

+  Tính SỐ LƯỢNG của XĂNG

H4=SUMIF($B$3:$B$10,G4,$C$3:$C$10)

+  Tính SỐ LƯỢNG của NHỚT

H5=SUMIF($B$3:$B$10,G5,$C$3:$C$10)

– Bạn gõ sai chính tả các chuỗi DẦU LỬA, XĂNG, NHỚT tại các ô G3, G4, G5 thì kết quả bằng 0.

Các giá trị từ I3, I4, I5 bạn thực hiện tương tự.

Lời kết

Sử dụng hàm SUMIF trong Excel rất tốt khi bạn tính tổng có điều kiện. Tuy nhiên, nếu điều kiện ghép thì bạn phải thực hiện những hàm khác. Cài viết tiếp theo sẽ đề cập vần đề này. Chúc bạn sử dụng hàm SUMIF trong bảng tính tốt nhất.