VinaOnline.net

Các hàm đếm trong Excel : Đầy đủ và minh họa chi tiết trên bảng tính

Các hàm đếm trong Excel là sử dụng những hàm liên quan đến thống kê (chủ yếu đếm các giá trị) để áp dụng vào bảng tính. Các hàm đếm trong Excel được trình bày trong bài viết này áp dụng được tất cả các phiên bản từ Excel 97 đến Excel 2016.

Các hàm đếm trong Excel : Bảng tính minh họa

Bảng tính minh họa

Bảng tính này minh họa cho các hàm dưới đây:

I. Các hàm đếm trong Excel : Giá trị số

Cú pháp:

COUNT(Khối ô)

Công dụng:

Đếm những ô (trong khối ô) có chứa giá trị số.

Ví dụ:

=COUNT(C5:C13)= 9

Chú ý:

– Những ô nhận điểm 0 (chứa giá trị số) nếu không nhập vào thì hàm này sẽ bỏ qua (không đếm các ô này).

II. Các hàm đếm trong Excel : Giá trị chuỗi

Cú pháp:

COUNTA(Khối ô)

Công dụng:

Đếm những ô (trong khối ô) có chứa giá trị chuỗi.

Ví dụ:

=COUNTA(A5:A13)= 9

=COUNTA(B5:B13)= 7

III. Các hàm đếm trong Excel : Giá trị rỗng

Cú pháp:

COUNTBLANK(Khối ô)

Công dụng:

Đếm những ô (trong khối ô) có chứa giá trị rỗng.

Ví dụ:

=COUNTBLANK(B5:B13)= 2

=COUNTBLANK(B5:B13)= 2

IV. Các hàm đếm trong Excel : Theo điều kiện

Cú pháp:

COUNTIF(Khối ô, Điều kiện)

Công dụng:

Đếm những ô (trong khối ô) thỏa điều kiện.

Ví dụ:

=COUNTIF(B5:B13, “X”)= 7

=COUNTIF(C5:C13, “>=5”)= 5

Chú ý:

– Điều kiện phải đặt trong cặp dấu nhấp kép (” “).

Khi thực hiện trong bảng tính Excel, các khối ô nên cố định (F4) để sao chép (copy) đến những ô khác khối ô không bị lệch.

V. Hàm xếp hạng

Hàm này ngoài phạm vi các phép đếm nhưng rất hữu ích khi thực hiện đối với những bảng tính liên quan đến điểm số, giá trị.

Cú pháp:

RANK(Giá trị, Tham chiếu, Cách xếp hạng)

Công dụng:

Xếp hạng dựa theo “Giá trị” so với “Tham chiếu”.

Cách sử dụng:

Cách xếp hạng có hai giá trị:

1: Khi giá trị càng lớn thứ hạng càng lớn (đứng cuối danh sách). Phù hợp trong thi đấu thể thao chẳng hạn.

0: Khi giá trị càng lớn thứ hạng càng nhỏ (đứng đầu danh sách). Phù hợp trong học tập.

Ví dụ:

=RANK(C5,C5:C13,0) = 1

=RANK(C9,C5:C13,0) = 2

=RANK(C13,C5:C13,0) = 2

Chú ý:

– Hàm RANK thực hiện đúng trong trường hợp “đồng hạng”.

Ví dụ:

Trong bảng tính trên, khối ô C5:C13, có C5 = hạng 1; C9, C13 = 2 (đồng hạng), thì hạng tiếp theo là 4.

Áp dụng

Yêu cầu thực hiện

1. Nếu ĐIỂM THI >=5 ghi “ĐẬU”, ngược lại ghi “RỚT”.

2. LOẠI:

– Nếu >=9, ghi “X. Sắc”

– Nếu >=8, ghi “Giỏi”

– Nếu >=7, ghi “Khá”

– Nếu >=6.5, ghi “TB Khá”

– Nếu >=5, ghi “T. Bình”

– Nếu >=3.5, ghi “Yếu”

– Còn lại ghi “Kém”

3. HẠNG: Điểm thi cao nhất hạng 1, tiếp theo hạng 2,… (xét trường hợp đồng hạng).

4. BẢNG THỐNG KÊ 1

– Đếm số lượng ĐẬU, RỚT.

– Tính phần trăm của mỗi loại (ĐẬU, RỚT).

5. BẢNG THỐNG KÊ 2

– Tương tự Bảng thống kê 1 nhưng đối với LOẠI.

6. BẢNG THỐNG KÊ 3

– Tương tự Bảng thống kê 1

Giải gợi ý:

1. ĐẬU / RỚT

D5=IF(C5>=5,”ĐẬU”,”RỚT”)

2. LOẠI

E5 =IF(C5>=9,”X. sắc”,IF(C5>=8,”Giỏi”,IF(C5>=7,”Khá”,IF(C5>=6.5,”TB-Khá”,IF(C5>=5,”T. BÌNH”,IF(C5>=3.5,”Yếu”,”Kém”))))))

3. HẠNG

F5=RANK(C5,$C$5:$C$13,0)

4. BẢNG THỐNG KÊ 1

– Đếm số lượng ĐẬU, RỚT.

I5=COUNTIF($D$5:$D$13,”Đậu”)

I6=COUNTIF($D$5:$D$13,”Đậu”) hoặc

I6=COUNTA($D$5:$D$13)-I5 (Lấy tổng số – Số đậu)

– Tính phần trăm của mỗi loại (ĐẬU, RỚT).

J5=I5/COUNTA($D$5:$D$13) hoặc

J5= COUNTIF($D$5:$D$13,”Đậu”)/COUNTA($D$5:$D$13)

Tương tự J6 (% của RỚT).

5. BẢNG THỐNG KÊ 2

– Tương tự Bảng thống kê 1 nhưng đối với LOẠI.

+ X. Sắc

M5= COUNTIF($E$5:$E$13,”X. Sắc”) hoặc

M5= COUNTIF($E$5:$E$13,L5)

Chú ý:

L5 chứa giá trị “X. Sắc”. Cách này rất nhanh và rất tốt để sao chép xuống các ô còn lại NHƯNG phải nhập đúng với giá trị “X. Sắc” trong hàm IF (cột LOẠI).

Những ô khác thực hiện tương tự.

6. BẢNG THỐNG KÊ 3

– Tương tự Bảng thống kê 1

+ Có mặt

I10=COUNTIF(B5:B13,”X”)

+ Vắng mặt

I11=COUNTBLANK(B5:B13) hoặc

I11=COUNTA(A5:A13)-I10 (Tổng số thí sinh – Có mặt)

Chú ý:

– Đối với các ô hiển thị %, bạn phải nhấp vào biểu tượng % trên thanh công cụ mới hiển thị như mong muốn.

– Nếu không sao chép, bạn có thể không cần cố định (F4) khôi ô NHƯNG khuyên bạn nên cố định sẽ tốt hơn (tạo thói quen thôi!).

Download dữ liệu mẫu

Lời kết

Thực hiện các hàm đếm trong Excel là sự kết hợp của nhiều kiến thức nên bạn có thể xem lại những bài viết trước như cố định ô, sử dụng hàm IF đơn giản hoặc IF nâng cao,… Hy vọng các hàm đếm trong Excel sẽ thực hiện tốt công việc của bạn.