VinaOnline.net

Tạo table trong Access: Các khái niệm cơ bản đầu tiên.

Tạo table trong Access là một khâu quan trọng trong phương thức thiết kế ứng dụng Access 5 bước. Bước tiếp theo của tạo cơ sở dữ liệu là tạo table trong Access. Vì vậy thực hiện tốt bước này cũng góp phần cho ứng dụng của bạn hoàn chỉnh hơn.

I. Tạo table trong Access: Các loại table

Trong Access có 3 kiểu table: Object table, Transaction table, Join table.

1. Object table (table đối tượng)

Là kiểu table chung nhất, mỗi mẫu tin của table này giữ thông tin có liên quan đến thế giới thực (real-world object).

Ví dụ:

Một mẫu tin trong table tblCustomers giữ thông tin về khách hàng đó.

2. Transaction table (table giao dịch)

Mỗi mẫu tin trong table giao dịch giữ thông tin về một sự kiện.

Ví dụ:

Đặt một đơn hàng cho một quyển sách là một sự kiện.

Table giao dịch luôn luôn có trường ngày / giờ bởi vì khi có một sự kiện xảy ra, nó là một phần quan trọng của mẫu tin.

3. Join table (table liên kết)

Là table quan trọng nhất để thiết kế tốt cơ sở dữ liệu, đó là liên kết giữa hai table. Giả sử, một khách hàng đặt một quyển sách thì xác định được quyển sách thuộc khách hàng đó. Tuy nhiên, có trường hợp không rõ ràng. Một quyển sách có nhiều tác giả, cũng có trường hợp một tác giả có nhiều quyển sách.

Khi quan hệ này tồn tại thì gọi là quan hệ nhiều – nhiều (many – to – many relationship). Trong trường hợp này một table liên kết sẽ xuất hiện giữa hai table này.

Table liên kết thông thường có 3 trường:

– Xác định tính duy nhất cho mỗi mẫu tin.

– Dùng để kết nối “mối quan hệ” với một table.

– Trường cuối cùng sử dụng kết nối với table còn lại.

II. Tạo table trong Access: Thiết kế table

Thiết kế table là một tiến trình gồm nhiều bước. Thực hiện trình tự theo các bước này, sẽ hạn chế sai sót và tiết kiệm được thời gian.

– Tạo table mới.

– Nhập tên trường, kiểu dữ liệu, các thuộc tính, và mô tả các tùy chọn.

– Đặt khóa chính cho table.

– Tạo chỉ mục cho các trường thích hợp.

– Lưu thiết kế table.

III. Tạo table trong Access: Đặt tên trường

Tên trường là một khâu không thể thiếu của tạo table trong Access. Do đó, bạn phải đặt theo quy định của Access, nếu không sẽ xảy ra lỗi hoặc rất khó kiểm soát khi thao tác với các trường này.

– Có chiều dài từ 1 đến 64 ký tự.

– Bắt đầu là ký tự, tiếp theo là ký tự, ký số, ký tự đặc biệt. Ngoại trừ, dấu chấm (.), dấu cảm (!), dấu huyền (`), dấu ngoặc ([]).

– Có thể chấp nhận khoảng trắng. Nếu muốn sử dụng đến trường có khoảng trắng phải bao bởi cặp dấu ngoặc ([]).

Ví dụ:

– Trường QUE QUAN => [QUE QUAN]

Trong trường hợp này, bạn nên đặt một trong các tên như sau: QUEQUAN, QUE_QUAN,…

– Không được bắt đầu bằng ký tự trắng với tên trường.

Chú ý:

– Không có kỹ năng hay bí quyết nào cho việc đặt tên trường. Tuy nhiên, bạn nên đặt sau cho gợi nhớ ý nghĩa của tên trường. Bạn không nên đặt quá ngắn (A, B,…, Z) hoặc quá dài (QUE_QUAN_TRUOC_DAY_CUA_BAN,…).

– Bạn nên tham khảo cách đặt tên trường trong các tập tin cơ sở dữ liệu mẫu của Access vì đây là chuẩn quốc tế, chúng ta học hỏi theo họ được cũng là một thành công!?

Lời kết

Bài viết này chỉ giới thiệu một số khái niệm, quy định cách tạo table trong Access. Một số khái niệm này sẽ giúp bạn định hướng tốt hơn trong quá trình tạo table. VinaOnline.net chúc bạn tạo table trong Access tốt nhất có thể.