VinaOnline.net

Tìm hiểu lệnh Linux : Giới thiệu một số thao tác liên quan sử dụng lệnh

Tìm hiểu lệnh linux là hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh trong linux. Mục đích chính là phục vụ công việc cài đặt và cấu hình những những gói phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành mã nguồn mở. Hôm nay, VinaOnline.net cùng bạn tìm hiểu lệnh linux để chuẩn bị cuộc hành trình chinh phục linux.

I. Tìm hiểu lệnh Linux: Mở và thoát cửa sổ lệnh

1. Mở cửa sổ lệnh

Để sử dụng được các lệnh trong môi trường Linux, trước tiên bạn mở cửa sổ lệnh theo một trong hai cách sau:

  1. Nhấp phải ngoài màn hình nền, chọn Open in Ternimal
  2. Nhấp menu Application, chọn Terminal

Cách 2 thực hiện theo CentOS 7 (phiên bản 1406), những Distro khác hoặc phiên bản khác mục Terminal có thể thay đổi.

 Tìm hiểu lệnh Linux : Cửa sổ lệnh

Tìm hiểu lệnh Linux : Cửa sổ lệnh

2. Thoát cửa sổ lệnh

Khi không làm việc với cửa sổ lệnh thì tiến hành thoát cửa sổ lệnh theo những cách sau:

  1. Thoát giống như cửa sổ Windows (nhấp nút X trên phải (Upper – Right)).
  2. Gõ lệnh exit.

II. Tìm hiểu lệnh Linux : Nhận dạng dấu nhắc lệnh

Dấu nhắc lệnh (command prompt) biểu thị như sau:

# : Đang thực hiện với tài khoản root (tài khoản quản trị cao nhất, tự động có khi cài đặt CentOS).

$ : Tài khoản người dùng.

Chú ý:

Một số lệnh cần phải đăng nhập với tài khoản root mới thực hiện được.

II. Tìm hiểu lệnh Linux : Lệnh có tham số và không tham số

1. Lệnh không tham số (parameter)

Là lệnh thực thi độc lập (không kèm theo tham số nào hết).

Ví dụ:

pwd, ls

2. Lệnh có tham số

Là lệnh bắt buộc phải có tham số kèm. Tham số trong câu lệnh linux có hai dạng:

– Do linux quy định kèm theo lệnh.

Ví dụ:

ls –a (-a là loại tham số (sẽ giải thích kỹ hơn trong lệnh ls sau này)).

cd ..

Chú ý:

Trong một số trường hợp có thể gộp các thông số liền nhau.

Ví dụ:

ls -a -l thành ls -al hay ls -la

Không phân biệt thứ tự các tham số.

– Do người dùng tự chọn cho phù hợp với yêu cầu.

Ví dụ:

ls /home

– Có thể kết hợp do linux quy định và do người dùng tự chọn

Ví dụ:

ls -a /home

Một số lệnh có thể có tham số hoặc không có tham số.

Ví dụ:

ls, su

III. Tìm hiểu lệnh Linux : Các lệnh bổ trợ

1. whoami

Xác định tài khoản hiện tại đang đăng nhập vào hệ thống

2. pwd

Xác định đường dẫn thư mục hiện hành.

3. su

Chuyển sang tài khoản khác.

Ví dụ:

su : Từ tài khoản bất kỳ chuyển sang tài khoản root (không có tham số), hoặc su root

su <tên tài khoản> : Chuyển về “Tên tài khoản”.

Cả hai lệnh trên, bạn đều gõ mật khẩu tương ứng của tài khoản.

Tìm hiểu lệnh Linux : Minh họa các lệnh

Chú ý:

Khi khởi động, bạn đăng nhập với tài khoản người dùng thì một số lệnh liên quan đến hệ thống phải chuyển sang tài khoản root mới thực hiện được.

Lời kết

Tìm hiểu lệnh linux là bước đầu để làm quen và thực hiện các lệnh trong môi trường linux. Qua bài viết này, bạn đã sử dụng một số lệnh thực sự chứ không còn tìm hiểu lệnh linux nữa. VinaOnlinet.net chúc bạn làm quen và sử dụng tốt lệnh linux.