VinaOnline.net

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Tổng quan các khái niệm cần thiết

Phát triển cơ sở dữ liệu Access không giống với Microsoft Word hay Excel thể hiện trực quan. Phải hoạch định cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ theo yêu cầu đề ra. Vì vậy, bạn phải có kiến thức về cơ sở dữ liệu và nắm vững những thuật ngữ, khái niệm liên quan. Vinaonline.net cùng bạn tìm hiểu phát triển cơ sở dữ liệu Access là gì.

I. Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Các thuật ngữ

1. Databases (cơ sở dữ liệu)

Thuật ngữ cơ sở dữ liệu là tập hợp các thông tin liên quan đến một chủ đềhoặc ứng dụng kinh doanh nhất định. Cơ sở dữ liệu giúp bạn tổ chức các thông tin liên quan một cách hợp lý để dễ dàng truy cập và thu hồi thông tin.

2. Tables (bảng)

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Bảng

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Bảng

Bảng là một vùng chứa thông tin “thô” (còn được gọi là dữ liệu (data)). Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu Access chứa thông tin về một chủ đề riêng lẻ như nhân viên hay sản phẩm,… và dữ liệu trong bảng được tổ chức thành các hàng (rows) và các cột (columns).

3. Records and Fields (mẫu tin và trường)

Một bảng được chia thành các hàng (còn gọi là mẫu tin (record)) và các cột (còn gọi là trường (fields)), với hàng đầu tiên chứa tên của các trường trong cơ sở dữ liệu.

– Mỗi hàng (màu đỏ) là một mẫu tin riêng lẻ chứa các trường có liên hệ với mẫu tin.

– Mỗi cột (màu vàng) là một trường gồm nhiều thuộc tính của các mẫu tin được xác định bởi kiểu dữ liệu nhất định.

4. Values (giá trị)

Giá trị được xem như một ô (cell) nào đó trong bảng có chứa dữ liệu (là phần giao của mẫu tin và trường).

II. Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Access là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu. Dữ liệu của Access được lưu trữ trong các bảng có quan hệ với nhau, nơi dữ liệu từ một bảng (chẳng hạn Khách hàng) có quan hệ với một bảng khác (như Đơn hàng). Access duy trì các mối quan hệ giữa các bảng, làm cho dễ dàng trích xuất một khách hàng cùng với các đơn đặt hàng của khách hàng đó mà không mất bất kỳ dữ liệu hay ảnh hưởng đến những đơn đặt hàng khác.

III. Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Các đối tượng

Có 6 đối tượng được phát triển cơ sở dữ liệu Access:

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Các đối tượng

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Các đối tượng

– Table (bảng): Lưu giữ dữ liệu thực tế.

– Query (truy vấn): Tìm kiếm, sắp xếp, và thu hồi dữ liệu cụ thể.

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Truy vấn

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Truy vấn

– Form (biểu mẫu): Cho phép nhập và hiển thị dữ liệu theo định dạng tùy ý.

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Biểu mẫu

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Biểu mẫu

– Report (báo cáo): Hiển thị và in ấn dữ liệu đã được định dạng.

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Báo cáo

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Báo cáo

– Macro (tập lệnh): Thực hiện những tác vụ tự động mà không cần lập trình.

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Tập lệnh

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Tập lệnh

– Module (lập trình nhúng): Chứa các câu lệnh lập trình được viết theo ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Application).

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Module

Phát triển cơ sở dữ liệu Access : Module

Hoạch định cho các đối tượng cơ sở dữ liệu

Để tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu như bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo,…Trước hết, bạn phải hoàn tất một loạt nhiệm vụ thiết kế. Thiết kế của bạn càng tốt thì ứng dụng của bạn càng tinh xảo. Điều này phụ thuộc rất nhiều và khả năng và kinh nghiệm. Kiến thức Access thôi chưa đủ, bạn nên tìm hiểu thêm “Phân tích thiết kế hệ thống” và “Thiết kế và tối ưu cơ sở dữ liệu”. Hai lĩnh vực này sẽ hỗ trợ rất tốt để bạn tiếp cận và phát triển cơ sở dữ liệu Access.

Lời kết

Phát triển cơ sở dữ liệu Access giúp bạn có cách nhìn tổng quan các khái niệm cần thiết nhất trong hệ quản lý cơ sở dữ liệu Access. Các khái niệm này rất cần thiết cho bạn nếu muốn phát triển Access sau này. Chúc bạn phát triển cơ sở dữ liệu Access tốt nhất.