VinaOnline.net

Chia ghép đường mạng : Chuẩn xác và hiệu quả nhất 2018

Chai ghép đường mạng là một công việc khá quan trọng trong thiết kế và xây dựng mạng. Nếu không nắm vững quy luật thì không thể phân bổ địa chỉ IP cho các nút mạng. Vì vậy, Vinaonline.net tiếp tục giới thiệu một khía cạnh liên quan đến địa chỉ IP, đó là chia ghép đường mạng.

I. Chia ghép đường mạng : Chia đường mạng

Sau khi bạn đã đọc bài Địa chỉ IP : Tìm hiểu những khái niệm quan trọng và cốt lõi trong mạng máy tính. Bạn đã nắm được mạng con là gì? số nút mạng trong mỗi mạng con? Hai khái niệm này liên quan đến bài viết hôm nay: Chia ghép đường mạng.

Để có thể chia nhỏ một mạng lớn thành nhiều mạng con bằng nhau, thông thường người ta lấy phần bit của nút mạng thêm vào phần bit của mạng con.

Yêu cầu khi chia đường mạng: 

– Số mạng con chia được bao nhiêu?

– Trong một mạng con:

* Số nút mạng trong mỗi mạng?

* Địa chỉ nút mạng đầu tiên = Địa chỉ mạng +1.

* Địa chỉ nút mạng cuối cùng = Địa chỉ mạng kết tiếp – 2.

* Địa chỉ quảng bá (broadcast) = Địa chỉ mạng kế tiếp – 1.

* Mặt nạ mạng con “mới” tương ứng với mỗi mạng con.

– Mạng con kế tiếp: Địa chỉ mạng trước + bước nhảy.

– Mặt nạ mạng con tương ứng: mặt nạ mạng con ban đầu (mặc định) + n.

Phân tích bài toán chia đường mạng:

– Gọi n là số bit mượn phần nút mạng làm mạng con.

– Gọi m là số bit còn lại của phần nút mạng sau khi “đã cho mượn”.

– Số mạng con có công thức sau: 2n

– Số nút mạng trên một mạng con: 2m– 2

– Bước nhảy = 28-n (Bước nhảy dùng để xác định các đường mạng được chia)

Bước nhảy tương ứng với từng bit mượn

n (số bit mượn) 1 2 3 4 5 6 7 8
Bước nhảy 128 64 32 16 8 4 2 1

Ví dụ 1: Chia đường mạng thành các mạng con.

Chia đường mạng 192.168.1.0/26 thành các mạng con.

Phân tích bài toán:

Đường mạng cần chia thuộc lớp C (có octa đầu tiên 192). Từ đó suy ra:

* Mặt nạ mạng con là 255.255.255.0 hay /24.

Chia ghép đường mạng : Số mạng con và số nút mạng thuộc lớp C

Chia ghép đường mạng : Số mạng con và số nút mạng thuộc lớp C

* Đối với lớp C: Có 24 bit dành cho mạng con; 8 bit dành cho số nút mạng trong mỗi mạng con.

Theo đề bài, đường mạng 192.168.1.0/26 nên:

– n = 2.

– m = 6.

– Số mạng con: 2n=22=4.

– Số nút mạng: 2m-2= 26-2=62.

– Bước nhảy 28-n=28-2=64

Các thông tin của từng mạng con trong ví dụ 1

Mạng con 1 Mạng con 2 Mạng con 3 Mạng con 4
Địa chỉ mạng 192.168.1.0 192.168.1.64 192.168.1.128 192.168.1.192
Địa chỉ đầu tiên 192.168.1.1 192.168.1.65 192.168.1.129 192.168.1.193
Địa chỉ cuối cùng 192.168.1.62 192.168.1.126 192.168.1.190 192.168.1.254
Địa chỉ quảng bá 192.168.1.63 192.168.1.127 192.168.1.191 192.168.1.255

Ví dụ 2: Tìm số mạng con.

Cho đường mạng 195.168.10.0. Hãy chia đường mạng này thành hai mạng con.

Phân tích bài toán:

Đường mạng này không cho biết mặt nạ mạng con, nên tính ngược mới giải được bài toán này.

– Công thức tính số mạng con: 2n (với n là bit mượn của nút mạng).

– Để được 2 mạng con thì: 2n =2 => n=1.

– Đường mạng ban đầu (đề bài) trở thành: 195.168.10/25.

– Số bit còn lại phần nút mạng (m)=7.

Từ các thông tin phân tích được, bạn tính như sau:

– Số mạng con cần chia = 2n=21=2 (đã tính ở bước phân tích).

– Số nút mạng trong mỗi mạng con = 2m-2= 27-2=126.

– Bước nhảy 28-n=28-1=128

Các thông tin của từng mạng con trong ví dụ 2

Các địa chỉ Mạng con 1 Mạng con 2
Địa chỉ mạng 195.168.10.0 192.168.10.128
Địa chỉ đầu tiên 195.168.10.1 192.168.10.129
Địa chỉ cuối cùng 195.168.10.126 192.168.10.254
Địa chỉ quảng bá 195.168.10.127 192.168.10.255

II. Chia ghép đường mạng : Ghép đường mạng

Ghép đường mạng là thực hiện ngược lại tách đường mạng. Nhiều mạng được kết hợp thành một mạng lớn hơn.

Ví dụ: Ghép hai đường mạng.

Hãy xem 4 đường mạng sau đây:

1: 192.168.1.0/24

2: 192.168.2.0/24

3: 192.168.3.0/24

4: 192.168.4.0/24

Chọn hai mạng để ghép

Hướng dẫn

Từ các đường mạng, chúng ta chuyển về dạng nhị phân như sau:

1: 11000000.10101000.00000001.00000000

2: 11000000.10101000.00000010.00000000

3: 11000000.10101000.00000011.00000000

4: 11000000.10101000.00000100.00000000

Đường mạng 2 và đường mạng 3 có 23 bit đầu tiên giống nhau (phần in đậm) vì vậy hai đường này có thể ghép lại thành một đường mạng mới. Lúc này dịch chuyển phần net thành /23. Đường mạng mới là: 192.168.2.0/23

Ví dụ: Ghép bốn đường mạng.

Sử dụng lại ví dụ trên

Từ các đường mạng, chúng ta chuyển về dạng nhị phân như sau:

1: 11000000.10101000.00000001.00000000

2: 11000000.10101000.00000010.00000000

3: 11000000.10101000.00000011.00000000

4: 11000000.10101000.00000100.00000000

Bốn đường mạng có 21 bit đầu tiên giống nhau (phần in đậm) vì vậy bốn đường này có thể ghép lại thành một đường mạng mới. Lúc này dịch chuyển phần net thành /21. Đường mạng mới là: 192.168.0.0/21.

Củng cố kiến thức

1. Tìm mặt nạ mạng con.

Đường mạng 192.168.4.0/x thuộc lớp nào? Muốn chia đường này thành 4 mạng con thì subnet mask là bao nhiêu? Hãy cho biết địa chỉ đầu, địa chỉ cuối, và địa chỉ broadcast của các đường mạng.

Gợi ý:

– Lớp C.

– Số mạng con (2n=4)=>n=2. Vậy mượn 2 bit làm mạng con.

– Mặt mạ mạng con mặc định lớp C = 24.

=> Đường mạng cần chia: 192.168.4.0/26

2. Địa chỉ IP có thuộc đường mạng không?

Cho đường mạng 195.168.10.0/25. Địa chỉ IP 195.168.10.133/25 có thuộc này không?

Gợi ý:

Xem lại ví dụ 2 trong phần tách đường mạng:

Mạng con 2 có dãy địa chỉ:

195.168.10.129/25

195.168.10.130

195.168.10.131

195.168.10.254

Vậy địa chỉ 195.168.10.133/25 thuộc đường mạng 195.168.10.0/25, cụ thể là mạng con thứ 2 sau khi chia.

3. Phương án ghép các đường mạng.

Do nhu cầu chuyển khai hệ thống mạng với số lượng IP lớn, hãy ghép hai trong số các đường mạng sau thành đường mạng mới (xét tất cả các phương án):

1. 195.160.10.0/24

2. 195.160.11.0/24

3. 195.160.12.0/24

4. 195.160.13.0/24

5. 195.160.14.0/24

6. 195.160.15.0/24

Gợi ý:

– Chuyển về dạng nhị phân,

– Dò đường mạng thứ nhất với tất cả đường mạng còn lại (loại đường mạng 1) (liệt kê các phương án có thể).

– Tiếp tục dò đường mạng thứ 2 với các đường mạng còn lại (loại đường mạng 1, 2) (liệt kê các phương án có thể).

Lời kết

Chia ghép đường mạng là kiến thức cơ bản trong lĩnh vực mạng máy tính, nhưng đòi hỏi người quản trị hay thiết kế mạng phải đạt được kiến thức này vì nó cài đặt và cấu hình những phần mềm, thiết bị. Vinaonline.net chúc bạn chia ghép đường mạng thành công.