VinaOnline.net

Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : Đơn giản, áp dụng hiệu quả

Hàm chuỗi cơ bản trong Excel là một số hàm xử lý chuỗi trong bảng tính Excel cho các phiên bản từ Excel 97 đến Excel 2016. Các hàm này ít sử dụng độc lập nhưng rất hiệu quả khi kết hợp với các hàm khác, như sử dụng hàm IF nâng cao, dò tìm,… Để thấy được công dụng của các hàm này, VinaOnline.net cùng bạn tìm hiểu hàm chuỗi cơ bản trong Excel nhé.

I. Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : LEFT

Cú pháp:

LEFT(Chuỗi, n)

Công dụng:

Cắt chuỗi bên trái, lấy n ký tự. Nếu không có tham số n, hàm lấy 1 ký tự.

Ví dụ: A1=”ABCDEF”

=LEFT(“ABCDEF”) = “A” hoặc LEFT(A1) = “A”

=LEFT(“ABCDEF”,1) = “A” hoặc LEFT(A1,1) = “A”

=LEFT(“ABCDEF”,3) = “ABC” hoặc LEFT(A1,3) = “ABC”

II. Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : RIGHT

Cú pháp:

RIGHT(Chuỗi, n)

Công dụng:

Giống hàm LEFT(), nhưng cắt bên phải.

Ví dụ:

=RIGHT(“ABCDEF”) = “F” hoặc RIGHT (A1) = “F”

=RIGHT (“ABCDEF”,1) = “F” hoặc RIGHT (A1,1) = “F”

=RIGHT (“ABCDEF”,3) = “DEF” hoặc RIGHT (A1,3) = “DEF”

III. Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : MID

Cú pháp:

MID(Chuỗi, vị trí, n)

Công dụng:

Cắt giữa chuỗi từ “vị trí” qua phải, lấy n ký tự.

Ví dụ:

=MID(“ABCDEF”,1,1) = “A” hoặc MID (A1,1) = “A”

=MID(“ABCDEF”,2,1) = “B” hoặc MID (A1,2,1) = “B”

=MID(“ABCDEF”,4,3) = “DEF” hoặc MID (A1,4,3) = “DEF”

=MID(“ABCDEF”,2,2) = “CD” hoặc MID (A1,2,2) = “CD”

Chú ý:

Hàm MID là sự kết hợp giữa hàm LEFT và hàm RIGHT.

Ví dụ:

– Từ chuỗi “ABCDEFGH”, để được 2 ký tự “CD”

=MID(“ABCDEFGH”,3,2)=”CD”

Dùng hàm LEFT bên trong:

– Cắt “ABCDEFGH” bên trái qua, lấy 4 ký tự:

=LEFT(“ABCDEFGH”,4)=”ABCD”

– Lấy kết quả, tiếp tục cắt 2 ký tự bên phải:

=RIGHT(LEFT(“ABCDEFGH”,4),2)=”CD”

Dùng hàm RIGHT bên trong:

=LEFT(RIGHT(“ABCDEFGH”,6),2)=”CD”

Chú ý:

– Hàm bên trong thực hiện trước.

IV. Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : LEN

Cú pháp:

LEN(Chuỗi)

Công dụng:

Đếm số ký tự trong chuỗi.

Ví dụ:

=LEN(“CD”) =2

=LEN(“ABCDEFGH”) =8

=LEN(“Hoc Excel”) =9  (Kể cả một khoảng trắng)

=LEN(” CD “) = 4          (Có khoảng trắng trước “C” và sau “D”)

 Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : Minh họa hàm LEN và hàm VALUE

Minh họa hàm LEN và hàm VALUE

Dựa vào bảng tính, tách ký tự số ra khỏi chuỗi.

Phân tích:

– Số ký tự số nằm giữa nên phải sử dụng hàm MID hoặc kết hợp hàm LEFT và hàm RIGHT.

– Số ký tự chuỗi không thống nhất trong các ô. Nên không thể sử dụng một giá trị cụ thể cho hàm MID hoặc LEFT hoặc RIGHT.

– Dấu hiệu nhận biết:

+ Hai tự đầu là ký tự chữ cái.

+ Ký tự cuối là chữ cái.

+ Suy ra số ký tự số = Chiều dài của chuỗi (chiều dài ô) – 3 (Hai ký tự đầu và ký tự cuối).

Hàm cần thực hiện:

=MID(A4,3, LEN(A4)-3) = “324”

Sao chép sang các ô bên dưới:

=MID(A5,3, LEN(A5)-3) = “11569”

=MID(A6,3, LEN(A6)-3) = “09”

=MID(A7,3, LEN(A7)-3) = “111”

V. Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : VALUE

Cú pháp:

VALUE(Chuỗi)

Công dụng:

Đổi chuỗi “dạng số” thành số.

Ví dụ:

=VALUE(“123”)=123

=VALUE(“09”)=9

=VALUE(“A12”)=#VALUE! (Vì A12 không phải dạng số).

Hãy đổi số ký tự thành số (trong bảng tính trên)

=VALUE(MID(A4,3,LEN(A4)-3)) = 324

Sao chép

=VALUE(MID(A5,3,LEN(A5)-3)) = 11569

=VALUE(MID(A6,3,LEN(A6)-3)) = 9

=VALUE(MID(A7,3,LEN(A7)-3)) = 111

Chú ý:

Một số bảng tính yêu cầu thực hiện đối với dữ liệu được tách ra từ kiểu chuỗi. Nếu không thực hiện hàm này, một số hàm sẽ không thực hiện được (trả về #/N/A – Not Available).

Ví dụ:

“1” và 1 hoặc “09” và 9 là hai kiểu dữ liệu khác nhau (chuỗi và số).

VI. Hàm chuỗi cơ bản trong Excel : Ghép chuỗi (&)

Cú pháp:

Chuỗi 1 & Chuỗi 2

Công dụng:

Ghép hai chuỗi thành chuỗi mới.

Ví dụ: A1=”Học”, A2=”Excel”

=A1 & A2=”HọcExcel”

=A1 & ” ” & A2=”Học Excel”

=”ABC” & “DEF”=”ABCDEF”

Lời kết

Như đã đề cập, hàm chuỗi cơ bản trong Excel ít được sử dụng độc lập trong bảng tính nhưng một số trường hợp không sử dụng các hàm này thì không giải quyết được yêu cầu.