VinaOnline.net

Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel : Chi tiết và đầy đủ nhất trong các phiên bản 2007 – 2010 – 2013 – 2016

Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel là hướng dẫn áp dụng các hàm vào bảng tính cụ thể và các thông số trong các hàm này. Phần này hỗ trợ xử lý bảng tính rất nhiều; Nếu không sử dụng tốt các hàm thì một số công việc không thể thực hiện được trong Excel. Vì vậy, Vinaonline.net cùng bạn khảo sát cách sử dụng hàm cơ bản trong Excel nhé.

I. Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel : Hàm không tham số và hàm có tham số

–  Hàm không tham số là những hàm chỉ có tên hàm và cặp dấu ngoặc ().

Ví dụ:

– NOW().

– TODAY().

– Hàm có tham số là những hàm có tham số bên trong cặp dấu ngoặc (). Tùy theo công dụng của hàm mà chọn tham số phải đúng quy cách, đúng kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

– LEFT(Text, n).

– IF(logical test, value_if_true,value_if_false).

– Đôi khi tham số của một hàm là một hàm khác.

Ví dụ:

– HOUR(NOW()).

– LEFT(RIGHT(Text,n),m).

II. Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel : 4 hàm khởi đầu

– Các hàm khởi đầu trong Excel là:

* SUM(tham số): Tính tổng cộng.

* MAX(tham số): Tính giá trị lớn nhất.

* MIN(tham số): Tính giá trị thấp nhất.

* AVERAGE(tham số): Tính giá trị trung bình.

Tham số

– Bốn hàm trên cách sử dụng tham số giống nhau.

– Bốn hàm đều thực hiện trên kiểu số nên tham số phải thuộc kiểu số.

– Tham số có thể:

+ Một hoặc vài ô.

Ví dụ:

* =SUM(B3, B4) (Tổng 2 ô rời rạc).

* =SUM(B3:B12) (Tổng 10 ô liên tục).

* =SUM(B3, B6:B12) (Tổng 1 ô rời rạc, 7 ô liên tục).

+ Giá trị hoặc biểu thức.

Ví dụ:

* =SUM(2, 5+1) (Tổng 2 và 6).

+ Hổn hợp

Ví dụ:

* =SUM(B3,2,5+1,MAX(5,1)) (Tổng B3,2,6,5 – Tính hàm MAX được 5 trước khi tính hàm SUM).

– Do tính phổ biến của hàm SUM, nên Micrsoft Excel có hiển thị biểu tượng tổng cộng ra thanh công cụ.

Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel Biểu tượng AutoSum

Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel Biểu tượng AutoSum

Để sử dụng công cụ này:

Đặt con trỏ tại ô nào đó, G13 trong bảng tính chẳng hạn; Tiếp theo nhấp biểu tượng AutoSum, Excel tự dò tìm cột hoặc hàng có dữ liệu và gợi ý tính tổng; Nếu thấy đúng, bạn gõ Enter là xong.

Nếu muốn sử dụng các hàm khác thì nhấp mũi tên “nhỏ” bên cạnh biểu tượng AutoSum thì được kết quả như hình minh họa.

Chú ý:

– Nếu có nhiều hàm lồng nhau thì hàm trong cùng được thực hiện trước (cho kết quả trước khi thực hiện hàm bên ngoài).

Ví dụ áp dụng

Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel : Ví dụ áp dụng

Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel : Ví dụ áp dụng

Yêu cầu:

1. Điền số thứ tự cho cột STT

2. Tính lương = Lương cơ bản x ngày công – 5% Tiền lương của mỗi người

3. Tạm ứng = 1/3 Lương.

4. Còn lại = Lương – Tạm ứng.

5. Tính tổng cộng, cao nhất, thấp nhất, trung bình cho các cột Lương, Tạm ứng, Còn lại.

Giải gợi ý:

Để nhập dữ liệu thành công (cột ngày sinh), tham khảo bài định dạng kiểu số và ngày tháng.

1. Điền số thứ tự tham khảo bài viết.

2. Tính lương (G4) = (1-5%)*E4*F4 hoặc =E4*F4-5%*E4*F4

3. Tạm ứng (H4) = 1/3*G4

4. Còn lại (I4)= G4-H4

Sao chép 3 công thức vừa tính đến dòng 12 để hoàn thành bảng tính cho mỗi nhân viên.

5. Đối với cột Lương:

Tổng cộng (G13)= SUM(G4:G12)

Cao nhất (G14) = MAX(G4:G12)

Thấp nhất (G15) = MIN(G4:G12)

Trung bình (G16) = AVERAGE(G4:G12)

– Chọn từ ô G13 đến ô G16, rà chuột vào Fill handle kéo sang cột Tạm ứng, Còn lại.

– Chọn cột Còn lại (I4:I16), định dạng tiền tệ theo mẫu: #,##0 “đ”

Tải tập tin dữ liệu

Lời kết

Mỗi hàm có công dụng và cách sử dụng các tham số khác nhau. Tuy nhiên, bạn nắm vững những hàm khởi đầu thì sẽ dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận với các hàm tiếp theo. Sử dụng các hàm cơ bản trong Excel là một lợi thế khi xử lý bảng tính Excel vì hầu hết các bảng tính đều sử dụng hàm, thậm chí nhiều hàm. Vinaonline.net hy vọng bạn sử dụng các hàm cơ bản trong Excel tốt vào công việc và học tập.