VinaOnline.net

Địa chỉ IPv6 – Những điều cần quan tâm

Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bit, với 32 bit chiều dài, không gian IPv4 gồm khoảng 4 tỉ địa chỉ cho hoạt động mạng toàn cầu;

I. Khái niệm địa chỉ IPv6

Địa chỉ IPv6 có chiều dài 128 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu ::.

Ví dụ:
2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF.

Với 128 bít chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 gồm 2128 địa chỉ, cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ cho hoạt động Internet.

Phiên bản địa chỉ Internet IPv6 được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4, với hai mục đích cơ bản:

– Thay thế cho nguồn IPv4 cạn kiệt để tiếp nối hoạt động Internet.

– Khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4.

Địa chỉ IPv6 được phân ra 3 loại chính như sau: Uincast Address, Anycast Address, Anycast Address, Multicast Address.

1. Unicast Address

Trong loại địa chỉ này lại có nhiều kiểu, sau đây là một số kiểu:

Local – Use Unicast Address:

Địa chỉ đơn hướng dùng nội bộ, được sử dụng cho một tố chức có mạng máy tính riêng (dùng nội bộ) chưa nối với mạng internet toàn cầu nhưng sẵn sàng nối được internet khi cần.

Địa chỉ này chia thành hai kiểu: Link local (nhận dạng đường kết nối nội bộ) và Site local (nhận dạng trong phạm vi nội bộ có thể có nhiều nhóm Node – Subnet).

IPX Address (Internetwork Packet eXchange):

Trao đổi các gói dữ liệu giữa các mạng. Địa chỉ IPX được chuyển sang địa chỉ IPv6 theo dạng sau:

* IPv6 Address with embedded IPv4 (Địa chỉ IPv6 gắn kèm với địa chỉ IPv4): Đây là một cấu trúc quan trọng trong bước chuyển tiếp đổi từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới trên internet. Có hai kiểu sau:
Kiểu địa chỉ IPv4 tương thích với IPv6: Những nút mạng địa chỉ IPv6 sử dụng kiểu địa chỉ này để tải địa chỉ IPv4 ở 32 bit sau, như vậy mới kết nối được với các nút mạng địa chỉ IPv4.

2. Anycast Address

Kiểu này tương tự như Unicast, nếu địa chỉ phân cho nút là Unicast, cùng địa chỉ đó phân cho nhiều nút thì gọi là Anycast. Vì địa chỉ Anycast để phân cho một nhóm nút bao gồm nhiều nút hợp thành (Subnet). Một gói số liệu gửi tới một địa chỉ Anycast sẽ được chuyển tới một nút gần nhất trong Subnet mang địa chỉ đó.

3. Multicast Address

Địa chỉ đa hướng của IPv6 để nhận dạng một tập hợp nút. Từng nút một trong nhóm đều có cùng địa chỉ như nhau.

II. Một số địa chỉ IPv6 đặc biệt

Trong IPv6 có một số địa chỉ đặc biệt, phải nhớ vì không có quy luật cụ thể:

– 0:0:0:0:0:0:0:0 bằng ::.

– 0:0:0:0:0:0:0: 1 bằng ::1, tương đương 127.0.0.1 trong IPv4.

III. Chuyển đổi giữa địa chỉ IPv4 và địa chỉ IPv6

Ví dụ chúng ta có dải địa chỉ IPv4: 192.168.25.234. Để chuyển địa chỉ IPv4 sang IPv6 và ngược lại chúng ta sẽ có 2 cách chính như sau:

1. Chuyển đổi IPv4 sang IPv6

Với địa chỉ IPv4 ở trên, chúng ta phân ra làm 4 vùng, lấy mỗi vùng chia cho 16 và ghi kết quả đạt được cùng với cả số dư.

192 : 16 = 12 dư 0

168 : 16 = 10 dư 8

25 : 16 = 1 dư 9

234 : 16 = 14 dư 10

Bảng số Hex dùng để tham chiếu các số dư

Ký tự A B C D E F
Số dư 10 11 12 13 14 15

Dựa vào kết quả của phép tính trên, chúng ta ghép kết quả và số dư lại (kết quả đứng trước, số dư đứng sau) sẽ được: C0A8:19EA

Như vậy chúng ta sẽ có địa chỉ IPv6 của 192.168.25.234 là C0A8:19EA

2. Chuyển đổi IPv6 Sang IPv4

Vì địa chỉ IPv4 chỉ có 32 bit, trong khi địa chỉ IPv6 là 128 bit, cho nên còn thiếu 96 bit. 96 bit này là một dãy số 0. Do đó, để ghi chính xác, chúng ta sẽ có 2 cách ghi như sau :

Cách ghi đầy đủ 0000:0000:0000:0000:0000:0000:C0A8:19EA

Cách ghi rút gọn ::C0A8:19EA

Để chuyển ngược lại địa chỉ IPv6 thành IPv4 chúng ta thực hiện như sau:

C0 = (12 x 16) + 0 = 192

A8 = (10 x 16) + 8 = 168

19 = (1 x 16) + 9 = 25

EA = (14 x 16) + 10 = 234

Như vậy chúng ta sẽ có địa chỉ IPv4 của C0A8:19EA là 192.168.25.234

Củng cố kiến thức

1. Chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6

Đổi địa chỉ IPv4 172.19.100.13 thành địa chỉ IPv6.

2. Chuyển đổi từ IPv6 sang IPv4

Đổi địa chỉ IPv6 sang IPv4

2001:0000:3238:DFE1:0063:0000:0000:FEFB.