VinaOnline.net

Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel : chính xác và hiệu quả nhất 2018.

Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel chính xác, hiệu quả là rất cần thiết để xử lý bảng tính. Khi tính toán một số công việc phức tạp sẽ rất cần thiết đến hàm này. Nếu không sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel chính xác bảng tính sẽ cho kết quả không mong muốn.

I. Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel : Cú pháp

IF(Logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

* Logical_test: Điều kiện, trả về một trong hai giá trị.

TRUE (đúng) nếu điều kiện xảy ra được.

FALSE (sai) nếu điều kiện không xảy ra được.

Ví dụ:

2>=1+1 => TRUE

5<=3*1+1 =>FALSE

* value_if_true: Nếu điều kiện TRUE (đúng) hàm IF trả về value_if_true.

* value_if_false: Nếu điều kiện FALSE (sai) hàm IF trả về value_if_false.

Ví dụ:

=IF(2>=1+1,5,10) = 5

Điều kiện 2>=1+1 xảy ra được (đối với dấu =) nên điều kiện này TRUE (đúng), hàm IF nhận tham số thứ hai (value_if_true) là 5.

=IF(5<=3*1+1,5,10) = 10

Điều kiện 5<=3*1+1 KHÔNG xảy ra nên điều kiện này FALSE (sai), hàm IF nhận tham số thứ ba (value_if_false) là 10.

Chú ý:

– Logical_test, value_if_true, value_if_false có thể là mộ số (đã khảo sát), một chuỗi, một biểu thức, một hàm,…

– Nếu logical_test, value_if_true, value_if_false là chuỗi thì phải bao bởi cặp dấu nhấy kép ” “.

II. Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel : Ký hiệu so sánh

Thông thường trong điều kiện (Logical_test) có sử dụng một số ký hiệu so sánh như bảng sau;

Ký hiệu So sánh Ví dụ
= Bằng 2=1+1
<> Khác 2<>0
> Lớn hơn 2>1
>= Lớn hơn hoặc bằng 2>=1
< Nhỏ hơn 2<5
<= Nhỏ hơn hoặc bằng 2<=5
= Bằng 2=1+1
= Bằng 2=1+1

III. Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel : Áp dụng thực tế

Cho bảng tính minh họa sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel như sau:

Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel : Bảng tính minh họa

Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel : Bảng tính minh họa

Yêu cầu thực hiện

1. Chèn thêm một cột trước cột A (HỌ) và đặt tiêu đề là STT. Sau đó điền số thứ tự cho cột này.

2. Thưởng 8/3. Nếu phái là Nữ thì được 200000.

3. Lương = Lương cơ bản x Ngày công. Nếu ngày công <=24 thì không tính vượt ngày, kể từ ngày 25 trở đi thì mỗi ngày tính gấp đôi.

4. Tạm ứng = 1/3 x Lương.

5. Còn lại = Lương – Tạm ứng + Thưởng 8/3.

6. Hoàn thành các cột Lương, Tạm ứng, Còn lại với các giá trị Tổng cộng, Cao nhất, Thấp nhất, Trung bình.

Giải gợi ý:

1. Chèn cột & Điền số thứ tự

– Nhấp phải ngay cột A \ Chọn Insert.

– Điền số thứ tự tham khảo bài viết trước.

Khi hoàn thành câu 1 (chèn cột) thì bảng tính bị lệch một cột

2. Thưởng 8/3

F4 = IF(E4=”Nữ”,200000,0)

Hoặc F4 = IF(E4=”Nam”,0,200000)

3. Lương

Phân tích ngày công:

– Nếu ngày công ít hơn hoặc bằng 24 ngày, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

– Nếu làm 25 ngày thì được hưởng 26 ngày.

– Nếu làm 26 ngày thì được hưởng 28 ngày.

Quy luật: Phần vượt (>24 được nhân 2).

Ngày công = IF(H4<=24,H4,24+(H4-24)*2)

Lương = G4* IF(H4<=24,H4,24+(H4-24)*2)

4. Tạm ứng (bạn tự giải)

5. Còn lại

K4=I4-J4+F4

6. (bạn tự giải)

Tải tập tin dữ liệu

Lời kết

Sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel là bước khởi đầu để sử dụng hàm IF thuần thục, còn một số dạng hàm IF khó hơn (IF lồng nhau, IF có nhiều điều kiện,…). Khi bạn hiểu, sử dụng hàm IF đơn giản trong Excel và kết hợp với các yếu tố tính toán và định dạng (số hoặc ngày tháng; tiền tệ hoặc giờ phút) thì mình tin rằng bạn sẽ sẵn sàng tiến xa hơn trên con đường chinh phục bảng tính Excel.