VinaOnline.net

Su-dung-REPCOUNT

Sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO

Sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO là khai thác tính năng lập trình của MSWLOGO. Nếu kết hợp với lệnh REPEAT thì chương trình của bạn sẽ tối ưu rất nhiều. Chúng ta hãy tìm hiểu cách sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO nhé.

I. Quy cách REPCOUNT

REPEAT Số [Câu lệnh  REPCOUNT * <Độ lớn>]

Giải thích:

REPCOUNT không sử dụng riêng lẻ, mà kết hợp với một lệnh nào đó để hỗ trợ lệnh đó thực hiện.

Ví dụ:

FORWARD REPCOUNT

Qua ví dụ này, bạn có thể vẽ được một dấu chấm (1 pixel). Nếu vẽ lần thứ hai cũng được một dấu chấm mà thôi, tương tự thứ ba,…

<Độ lớn> tính nằng pixel, sẽ cộng dồn với lần vẽ thứ nhất (nếu có sử dụng vòng lặp).

Ví dụ:

FORWARD REPCOUNT *20

Lần thứ nhất vẽ đường thẳng 20 pixel, lần thứ hai vẽ 40 pixel (20+20), lần thứ ba vẽ 60 pixel (40+20),…

[Câu lệnh  REPCOUNT * <Độ lớn>] Có thể sử dụng linh hoạt nhiều câu lệnh trong cặp dấu ngoặc vuông [ ], nhưng câu lệnh nào KẾ TRƯỚC REPCOUNT sẽ có hiệu lực.

Ví dụ:

[FORWARD REPCOUNT*20]

[FORWARD 100 RIGHT REPCOUNT*20]

– REPEAT Số [Câu lệnh  REPCOUNT * <Độ lớn>]: Kết hợp với lệnh lặp REPEAT thì mới phát huy được điểm mạnh của REPCOUNT (tự động thay đổi giá trị).

II. Áp dụng REPCOUNT

Sử dụng REPCOUNT vẽ một số hình theo yêu cầu dưới đây:

1. Vẽ hình vuông xoắn ốc

Yêu cầu: Có 20 đường thẳng (cạnh), cạnh đầu tiên (khởi đầu) là 10 pixels.

REPEAT 20 [FORWARD REPCOUNT*10 RIGHT 90]

Giải thích:

Câu lệnh tổng quát trên được thực hiện lần lượt như sau:

Lần thứ nhất: FORWARD 10 RIGHT 90

Lần thứ hai: FORWARD 20 RIGHT 90

Lần thứ ba: FORWARD 30 RIGHT 90

Lần thứ 20: FORWARD 200 RIGHT 90

Su-dung-REPCOUNT-Vi-du-1

2. Vẽ 5 đường thẳng

Yêu cầu:

Có 5 đường thẳng:

– Đường thẳng thứ hai lệch một góc 30 độ đối với đường thẳng thứ nhất.

– Đường thẳng thứ ba lệch một góc 60 độ đối với đường thẳng thứ hai.

– Đường thẳng thứ tư lệch một góc 90 độ đối với đường thẳng thứ ba.

– Đường thẳng thứ năm lệch một góc 120 độ đối với đường thẳng thứ tư.

REPEAT 5 [FORWARD 100 RIGHT REPCOUNT*30]

 Su-dung-REPCOUNT-Vi-du-2

3. Vẽ hình tam giác

REPEAT 45 [FORWARD REPCOUNT*5 RIGHT 144]

Su-dung-REPCOUNT-Vi-du-3

Kết luận

Sử dụng REPCOUNT trong MSWLOGO tốt sẽ giúp chương trình ngắn gọn, tối ưu. Để tiếp cận với MSWLOGO tốt, bạn phải tìm hiểu từng bước (từng lệnh một). Mình khuyên bạn đừng bao giờ xem những chương trình phức tạp mà chưa hiểu ý nghĩa (công dụng) của từng lệnh, sẽ làm cho bạn rối trí mà thôi. Chúc bạn học tốt.

Leave a Comment