VinaOnline.net

Quy trình lập trình Pascal – Hiệu quả và chính xác nhất cho học sinh lớp 8

Quy trình lập trình Pascal đơn giản (chưa sử dụng cấu trúc IF, vòng lặp,…) là sự đúc kết quá trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal. Nhằm giải quyết mọi bài toán lập trình Pascal đúng đắn, chính xác, hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Vinaonline.net giới thiệu quy trình lập trình Pascal đơn giản qua các bước sau:

Quy trình lập trình Pascal

Quy trình lập trình Pascal

Mô tả bài toán áp dụng quy trình lập trình Pascal

Tính chu vi và diện tích của hình tròn, bán kính được nhập từ bàn phím.

I. QUY TRÌNH LẬP TRÌNH PASCAL : XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

Dựa vào quy trình lập trình Pascal, bạn xác định yêu cầu của bài toán cần kết quả như thế nào?

Trong bài toán áp dụng, bạn cần cho ra kết quả chu vi của hình tròndiện tích của hình tròn.

II. QUY TRÌNH LẬP TRÌNH PASCAL : BIỂU THỨC CHO RA KẾT QUẢ

Chu vi của hình tròn = 2*r*pi.

Diện tích của hình tròn = r*r*pi.

Chú ý:

Trong một số trường hợp, bài toán không cần tính toán thì bạn bỏ qua bước này.

Ví dụ:

Viết chương trình nhập vào tên của một người nào đó và hiển thị ra màn hình “Chao” và tên bạn vừa nhập.

III. QUY TRÌNH LẬP TRÌNH PASCAL : CÁC BIẾN THAM GIA BIỂU THỨC

Tùy theo phân tích biểu thức, bạn có thể sử dụng nhiều biến hoặc ít biến (nên khuyên ít biến – sẽ hạn chế lỗi), bạn có thể tham khảo bài sử kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Pascal có phân tích hai chương trình mẫu sử dụng nhiều biến và ít biến.

Trong biểu thức trên (tính chu vi và tính diện tích hình tròn), bạn chỉ thực hiện một biến là đủ (r – bán kính hình tròn).

Nếu bạn sử dụng thêm hai hoặc ba biến thì quá phức tạp, chẳng hạn

– cv: Chu vi hình tròn.

– dt: Diện tích hình tròn.

– pi là hằng số, biến số,… (Pi giá trị mặc định trong Pascal, mình đã giải thích trong bài,…)

Tóm lại:

– Càng ít biến càng tốt (thời điểm này chủ yếu bạn lập trình đúng, chưa cần phong cách lập trình (Programming style) đâu.

IV. QUY TRÌNH LẬP TRÌNH PASCAL : KIỂU DỮ LIỆU CHO CÁC BIẾN

Nếu không có yêu cầu thì mọi sự đo lường đều có thể xảy ra số lẻ. Do đó, bán kính hình tròn, chiều dài, chiều rộng (cạnh) của hình chữ nhật, tam giác,… đều dùng số lẻ. Nên trong trường hợp này khai báo biến như sau

Var r: Real;

Chú ý:

– Nếu có nhiều biến thì bạn nên khai báo theo hướng dẫn bài sử kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Pascal

– Nếu sử dụng thêm biến cv, dt thì cả hai đều kiểu Real (vì có ít nhất một thành phần kiểu Real tham gia biểu thức thì biểu thức đó phải kiểu Real – nhắc lại).

V. QUY TRÌNH LẬP TRÌNH PASCAL : KIỂM TRA CÁC CÔNG ĐOẠN VỪA THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH

1. Kiểm tra bốn công đoạn lập trình

Có lẻ công đoạn này hay bỏ quả đối với thói quen của mọi người nhưng nó rất quan trọng trong quy trình lập trình pascal cũng như những công việc hàng ngày.

Sau khi bạn phân tích bốn công đoạn trong quy trình lập trình Pascal, bạn nên xem lại một vài lần (nếu mới học lập trình) còn thiếu sót gì không? cần lưu ý đều gì trong những công đoạn này? Khi in ra màn hình đối với kiểu Real sẽ như thế nào?

2. Kiểm tra chương trình thực hiện

Sau khi bạn đã kiểm tra bốn công đoạn trong quy trình lập trình Pascal, bạn tiến hành viết chương trình (tốt nhất nên thực hiện trên ngôn ngữ lập trình Pascal). Sau khi viết chương trình xong bạn nên kiểm tra (cấu trúc chương trình, lỗi chính tả, dấu chấm cuối câu lệnh,…) ít nhất một lần trước khi thực thi chương trình. Có như vậy, mình cam đoan bạn sẽ học tốt lập trình Pascal.

Ví dụ tổng hợp

Viết chương trình chuyển từ độ C sang độ F

F=(Cx1.8)+32

Áp dụng quy trình lập trình Pascaal vài toán này như sau:

B1: Kết quả cần đạt được: Độ F.

B2: Biểu thức F=(C*1.8)+32

B3: Các biến: C (không cần dùng thêm biến F).

B4: Kiểu dữ liệu của C là Real.

Chú ý

– Tùy tình huống, bạn sử dụng một trong các kiểu dữ liệu: Byte, Integer, Real.

B5: Bạn tự thực hiện

Chương trình minh họa Quy trình lập trình Pascal như sau:

Program C_sang_F;

Uses Crt;

Var c:Real;

Begin

ClrScr;

Readln;

Write(‘Nhap do C: ‘); Readln(c);

Writeln(‘Do F tuong ung la: ‘,c*1.8+32:2:1);

End.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Vinaonline.net chỉ viết chương trình cho các bài tập dưới đây, quy trình lập trình Pascal bạn tự xây dựng.

Bài 1: Tính bình phương và lập phương của một số nguyên

Program binh_lap_sn;

Uses Crt;

Var so_nguyen:Integer;

Begin

ClrScr;

Write(‘Nhap vao so nguyen: ‘); Readln(so_nguyen);

Writeln(‘Bình phuong cua so nguyen: ‘, so_nguyen* so_nguyen);

Writeln(‘Lap phuong cua so nguyen: ‘, so_nguyen* so_nguyen* so_nguyen);

Readln;

End.

Bài 2: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

Program binh_lap_sn;

Uses Crt;

Var cd, cr:Real;

Begin

ClrScr;

Write(‘Nhap vao chieu dai HCN: ‘); Readln(cd);

Write(‘Nhap vao chieu rong HCN: ‘); Readln(cr);

Writeln(‘Chu vi cua HCN: ‘, (cd+cr)*2:2:1);

Writeln(‘Dien tich cua HCN: ‘, cd*cr:2:1);

Readln;

End.

LỜI KẾT

Áp dụng quy trình lập trình Pascal kết hợp với những bài viết trước, bạn có thể giải mọi bài toán đơn giản bằng Pascal, nếu chưa đạt được kết quả như mong đợi thì bạn xét lại quá trình luyện tập và kỹ năng thực hành mà có kế hoạch học tập cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Vinaonline.net hy vọng quy trình lập trình Pascal giúp bạn hạn chế sai sót và có hướng tiếp cận nhanh với chương trình học của bạn.

Leave a Comment