VinaOnline.net

Phuong-thuc-thiet-ke-mang-theo-chuan-Cisco

Phương thức thiết kế mạng theo chuẩn Cisco

Phương thức thiết kế mạng theo chuẩn Cisco tập trung vào phương thức PBM. Phương thức này gồm 3 bước sau:

1. Xác định nhu cầu thiết kế của khách hàng

2. Phân tích mô hình mạng hiện tại của doanh nghiệp.

3. Thiết kế hình thái mạng và các giải pháp.

Ở Bước 1, các nhà ra quyết định xác định các yêu cầu và kiến ​​trúc mạng được đề xuất. Bước này xảy ra trong giai đoạn Chuẩn bị của phương pháp PPDIOO.

Trong Bước 2, mạng được phân tích và đánh giá để có cơ sở xác định cơ sở hạ tầng cần thiết đáp ứng các yêu cầu. Mạng được đánh giá về chức năng, hiệu suất và mức độ hài lòng. Bước này xảy ra trong giai đoạn Lập kế hoạch của phương pháp PPDIOO.

Trong Bước 3, hình thái mạng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu được xác định trong các bước trước đó. Một tài liệu thiết kế chi tiết được chuẩn bị trong giai đoạn này. Các giải pháp thiết kế bao gồm hạ tầng mạng, Voice over IP (VoIP), các thiết bị, các dịch vụ mạng. Bước này xảy ra trong giai đoạn Thiết kế của phương pháp PPDIOO.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thiết kế mạng chi tiết

Vòng đời thiết kế mạng

Quy trình thiết kế mạng

XÁC ĐỊNH NHU CẦU THIẾT KẾ CỦA KHÁCH HÀNG

Để có được những yêu cầu của khách hàng, người thiết kế mạng không những trao đổi thảo luận với người quản trị mạng của công ty mà còn phải trao đổi, tìm hiểu những thông tin từ các nhân viên kinh doanh và các nhà quản lý để thiết kế những dịch vụ hỗ trợ các ứng dụng mà họ cần đạt được.

Phuong-thuc-thiet-ke-mang-theo-chuan-Cisco-nhu-cau-khach-hang

Nhu cầu thiết kế mạng của khách hàng được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Xác định các ứng dụng và dịch vụ mạng.

Bước 2. Xác định các mục tiêu của tổ chức.

Bước 3. Xác định những ràng buộc của tổ chức.

Bước 4. Xác định các mục tiêu kỹ thuật.

Bước 5. Xác định những ràng buộc về kỹ thuật.

Sau khi hoàn tất những bước này, người thiết kế mạng phân tích dữ liệu và phát triển một bản thiết kế mạng.

Ngoài ra, người quản trị mạng cần xác định các ứng dụng được nêu trong kế hoạch và các ứng dụng hiện tại và đánh giá tầm quan trọng mỗi ứng dụng.

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH MẠNG HIỆN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Phân tích mô hình mạng hiện tại của doanh nghiệp là bước thứ hai trong phương thức thiết kế mạng. Xác định các tính năng chính của hệ thống mạng, sử dụng các công cụ để phân tích lưu lượng mạng hiện tại và các công cụ để kiểm tra và giám sát lưu lượng mạng.

Các bước thu thập thông tin hệ thống mạng:

Bước 1: Xác định tất cả các tài liệu và thông tin tổ chức liên quan đến hệ thống mạng: Sơ đồ mạng, các kỹ thuật, các ứng dụng.

Bước 2: Tiến hành kiếm tra để cập nhật một số thông tin cho hệ thống mạng.

Bước 3: Sử dụng một số phần mềm, công cụ để phân tích các thông tin thu thập được.

THIẾT KẾ HÌNH THÁI MẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Giai đoạn này mô tả cách tiếp cận từ trên xuống (top-down) cho thiết kế mạng, chủ yếu mô tả các thành phần của tài liệu thiết kế. Cách tiếp cận từ trên xuống được sử dụng bắt đầu với các yêu cầu của tổ chức trước khi đề cập đến công nghệ.

Phương pháp tiếp cận từ trên xuống

Thiết kế từ trên xuống nghĩa là bắt đầu thiết kế từ lớp trên cùng của mô hình OSI và làm việc xuống các tầng thấp hơn. Thiết kế từ trên xuống là thiết kế hệ thống mạng và cơ sở hạ tầng theo nhu cầu của ứng dụng mạng. Với cách tiếp cận này, các thiết bị và công nghệ mạng không được chọn cho đến khi các yêu cầu của ứng dụng được phân tích. Để hoàn thành theo mô hình này, chúng ta xem xét các yếu tố sau:

Phân tích các yêu cầu ứng dụng và tổ chức.

Thiết kế từ tầng trên cùng của mô hình tham chiếu OSI.

Xác định các yêu cầu cho các tầng trên (tầng Ứng dụng, tầng Trình bày, tầng Giao dịch).

Chỉ định cơ sở hạ tầng cho các lớp OSI thấp hơn (tầng Vận chuyển, tầng Mạng, tầng Liên kết dữ liệu, tầng Vật lý).

Thu thập dữ liệu bổ sung cho hệ thống mạng.

Phuong-thuc-thiet-ke-mang-theo-chuan-Cisco-Top-down

Hình trên cho thấy một quá trình thiết kế cấu trúc từ trên xuống. Quá trình thiết kế bắt đầu với các ứng dụng và di chuyển xuống tầng thấp hơn. Các thành phần riêng biệt được kết hợp với các chi tiết cụ thể.

So sánh thiết kế từ trên xuống (Top-down Design) và thiết kế từ dưới lên (Bottom-up Design)

Cách tiếp cận thiết kế Ưu điểm Khuyết điểm
Top-down Kết hợp các yêu cầu của tổ chức. Thể hiện được mô hình tổng thể, đáp ứng được các yêu cầu hiện tại và tương lai. Tốn nhiều thời gian.
Bottom-up Thiết kế dựa trên kinh nghiệm trước đó và cho phép đưa ra một giải pháp nhanh chóng. Kết quả thiết kế có thể không phù hợp. Có thể các tổ chức không yêu cầu.

Tài liệu thiết kế

Tài liệu thiết kế mô tả các yêu cầu nghiệp vụ; kiến trúc hệ thống mạng đã có; yêu cầu về mạng; thiết kế, kế hoạch và thông tin cấu hình cho hệ thống mạng cần triển khai. Các kiến ​​trúc sư và nhà phân tích mạng sử dụng tài liệu này để ghi lại các thay đổi của mạng và nó được làm tài liệu cho doanh nghiệp. Tài liệu thiết kế phải bao gồm các phần sau:

Giới thiệu: Mô tả mục đích của dự án và lý do thiết kế mạng.

Yêu cầu thiết kế: Liệt kê các yêu cầu, ràng buộc và mục tiêu của tổ chức.

Cơ sở hạ tầng mạng hiện tại: Bao gồm các sơ đồ logic (lớp 3); sơ đồ vật lý; kết quả kiểm toán; phân tích hiện trạng mạng; giao thức định tuyến; một bảng tóm tắt các ứng dụng; danh sách các router, switch và các thiết bị khác (kể cả cấu hình của từng thiết bị).

Thiết kế: Có chứa thông tin thiết kế cụ thể, chẳng hạn như sơ đồ logic, sơ đồ vật lý, địa chỉ IP, giao thức định tuyến và cấu hình bảo mật.

Minh chứng: Kết quả kiểm tra tổng thể và chi tiết của hệ thống mạng.

Kế hoạch thực hiện: Bao gồm các bước chi tiết để nhân viên mạng thực hiện cài đặt mới và thay đổi.

Phụ lục: Chứa danh sách các thiết bị mạng, cấu hình, và bổ sung thông tin được sử dụng trong thiết kế mạng.

Leave a Comment