VinaOnline.net

Ôn tập sử dụng kiểu dữ liệu và khai báo biến

Ôn tập sử dụng kiểu dữ liệu và khai báo biến là hệ thống kiến thức đã học trong bài Sử dụng kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Pascal. Bạn nên vận dụng Ôn tập sử dụng kiểu dữ liệu và khai báo biến vào lập trình để kết hợp lý thuyết và thực hành cho nhuần nhuyễn.

1. Phạm vi giá trị nào sao đây là phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu số nguyên (integer)?

A. 215 đến 215-1;                      B. -215 đến 215- 1        C. -215 đến 215 -1;           D. -215 đến 215

2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo nào sau đây đúng?

A. Var a, b : integer;              B. Var x = real;             C. const x := 5;                D. Var thong bao : string;

3. Trong Pascal, giả sử x là biến kiểu số nguyên. Phép gán nào sau đây là hợp lệ?

A. x := 15/2;                             B. x := 50;                   C. x := 2,4;                      D. x := 83000

4. x có kiểu dữ liệu là số nguyên, để khai báo biến x ta có thể khai báo như:

A. Var x: integer;                   B. Var x: real;                C. Var x: char;                 D. Var x: string;

5. Trong Pascal, giả sử x được khai báo với kiểu dữ liệu số thực. Phép gán nào hợp lệ:

A. x = 9.5;                                B. x:= 9.5;                   C. x : 9.5;                          D. Các câu trên đều đúng

6: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3;  b:= 5; a:= a  + b; c:= a+b;

A. c= 8;                                   B.  c=3;                          C.  c= 5;                            D.  c=  13

7: Hãy cho biết giá trị của biến x bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh 

if  (45 mod 3 ) = 0  then x :=x+2; ( Biết rằng trước đó giá trị của biến x = 5)

A.5                                           B. 9                                   C. 7                                   D. 11

8: Để khai báo biến x kiểu số nguyên; a, b kiểu số thực thì ta khai báo:

A. Var x, a, b: Integer, real;                                             B. Var x: Integer; a, b: real;

Var x, a, b: Integer of real                                             D. Var a, b: Integer; x: real;

9: x là một số thực, để khai báo biến x ta có thể khai báo như sau:

A. Var x: integer;                     B. Var x: Real;               C.  Var  x: String;             D. Var x: char;

10. Khai báo sau có ý nghĩa gì? Var a: integer; b: Char;

A. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự

B. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự

C. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự

D. Các câu trên đều sai.

11. Biến là gì?

A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Là đại lượng dùng để tính toán.

D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình.

12: Hãy chọn khai báo sai  trong các khai báo sau đây:

A. Var x, y : integer;                B. Var y: real;                   C. Const m: integer;      D. Const  n = 8;

13. Giả sử b được khai báo là biến với dữ liệu số nguyên, y là biến có kiểu dữ liệu xâu kí tự. Phép gán nào sau đây KHÔNG hợp lệ?

A. y = ‘Tin hoc’;                       B. y:= ‘6789’;                    C. b:= 2009;                           D. b:= “ Anh van”;

Leave a Comment