VinaOnline.net

Dinh-dang-ngay-thang-nam

Định dạng ngày tháng năm trong Excel

Định dạng ngày tháng năm trong Excel ít xuất hiện hơn định dạng số. Tuy nhiên, nếu bạn có tính toán liên quan đến ngày tháng năm thì định dạng này rất hữu ích cho người sử dụng Excel. Mình hướng dẫn bạn cách định dạng ngày tháng năm cho phù hợp với yêu cầu.

Bước 1: Nhận dạng yêu cầu định dạng ngày tháng năm

Kiểu dữ liệu ngày tháng năm của Việt Nam như sau: ngày/tháng/năm hoặc ngày-tháng-năm.

Ví dụ:

1. 03/04/2019 hoặc 3/4/19         ngày 3 tháng 4 năm 2019.

2. 25/12/2019                          ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Qua hai ví dụ này, bạn lưu ý như sau:

– Dạng đầy đủ: Ngày hoặc tháng từ 1 đến 9 (03/04/2019).

+ Ngày có hai chữ số;

+ Tháng có hai chữ số;

+ Năm có bốn chữ số;

– Dạng ngắn gọn: Ngày hoặc tháng từ 1 đến 9 (3/4/19).

+ Ngày có một chữ số;

+ Tháng có một chữ số;

+ Năm có hai chữ số;

– Trước khi định dạng, bạn nên nhớ một số ký tự liên quan đến định dạng ngày tháng năm như sau:

+ d hoặc D: day (ngày)

+ m hoặc M (tháng)

+ y hoặc Y (năm)

– Định dạng cả hai môi trường: Windows và Excel

Bước 2: Định dạng trong Windows

Mở Control Panel \ Mở mục Region (Đối với Windows 10, hoặc Regional and Language / Windows 7 hoặc XP) sẽ xuất hiện hộp thoại Region

Tiếp theo nhấp nút Additional settings…, xuất hiện hộp thoại Customize Format.

Chọn thẻ Date (nếu chưa được chọn).

+ Gõ d/m/yy (dạng ngắn gọn) hoặc dd/mm/yyyy (dạng đầy đủ) vào ô Short date

+ Gõ dd/mm/yyyy vào ô Long date.

+ Nhấp OK để đóng hộp thoại, định dạng ngày tháng năm xong.

Bước 3: Định dạng trong Excel

1. Chọn khối ô cần định dạng.

2. Nhấp chuột vào ô vuông nhỏ kế mục Numbers trên thanh công cụ.

hoặc Nhấp phải vào khối ô vừa chọn. Chọn Format Cells… xuất hiện hộp thoại Format Cells

Dinh-dang-ngay-thang-nam-trong-Excel-Hop-thoai-Format-Cells

Chọn thẻ Number (nếu chưa được chọn)

Tại hộp thoại này, bạn thực hiện:

– Chọn mục Date (Số 1), tiếp theo

– Chọn mục Custom, và

– Gõ mẫu Short date hoặc Long date vào ô Type

Bạn đã định dạng ngày tháng năm trong Excel.

Kết luận

Định dạng ngày tháng năm trong Excel là định dạng phức tạp nhất trong các loại định dạng. Rất nhiều người bỏ cuộc khi mới tiếp cận với Excel tại mục này. Nếu bạn thực hiện trình tự, mình tin rằng bạn sẽ Định dạng ngày tháng năm trong Excel. Chúc bạn thành công.

Leave a Comment