VinaOnline.net

Chi-tiet-su-dung-lenh-vi-2

Chi tiết sử dụng lệnh vi trong CentOS : Phần 1 – Tính năng thường gặp

Chi tiết sử dụng lênh vi trong CentOS giúp bạn một số thao tác đối với lệnh vi. Đây là một lệnh thường xuyên sử dụng để cấu hình các dịch vụ trên hệ thống CentOS. Hôm nay, VinaOnline.net cùng bạn khảo sát chi tiết sử dụng lệnh vi trong CentOS nhé.

I. Chi tiết sử dụng lênh vi trong CentOS : Công dụng

– Lệnh vi dùng để mở tập tin (có thể chỉnh sửa nội dung).

– Nếu tập tin chưa tồn tại thì lệnh vi được dùng để tạo tập tin.

II. Chi tiết sử dụng lênh vi trong CentOS : Cú pháp

vi  <tên tập tin>

Ví dụ:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

Bạn có thể tham khảo thêm Tìm hiểu lệnh linux.

III. Chi tiết sử dụng lênh vi trong CentOS : Chế độ hiển thị

– Khi mở tập tin bằng lệnh vi, sẽ có hai trạng thái (mode) chủ yếu: command mode (trạng thái dòng lệnh) và input mode (trạng thái nhập liệu).

* Gõ phím Insert (input mode): Để nhập (thay đổi) nội dung tập tin.

Chú ý:

– Bạn sẽ thấy —INSERT—- cuối tập tin.

* Gõ phím ESC (command mode): Khóa trạng thái nhập nội dung.

Chú ý:

– Đôi khi bạn phải gõ phím ESC 2 lần mới có hiệu lực.

IV. Chi tiết sử dụng lênh vi trong CentOS : Thao tác trên nội dung

Phải đảm bảo chuyển về command mode

1. Đánh dấu số thứ tự dòng (hàng)

Công việc này hỗ trợ rất tốt để xác định vị trí dòng trong tập tin.

:set nu

– Để bỏ số thứ tự dòng, bạn thực hiện:

:set no nu

2.Tìm kiếm

Để tìm kiếm trong nội dung tập tin, bạn sử dụng dấu / hoặc dấu ?

Ví dụ:

/hello           Tìm tới (forward) chuỗi “hello”

?hello           Tìm lui (backward) chuỗi “hello”

Ngoài ra, bạn còn tìm kiếm theo ký tự đại diện: Sử dụng dấu * hoặc [ký tự]

Ví dụ:

/*hello         Tìm tới (forward) chuỗi có các ký tự cuối cùng là “hello”

?[pP]rint     Tìm lui (backward) chuỗi print hoặc Print

Sau khi nhập chuỗi tìm kiếm. Nếu muốn tiếp tục tìm kiếm, bạn gõ tiếp n (tìm cùng hướng) hoặc N (tìm khác hướng)

V. Chi tiết sử dụng lênh vi trong CentOS : Thoát lệnh vi

Chuyển sang command mode

Sau khi thao tác trên tập tin, bạn thoát khỏi lệnh vi bằng một trong các cách sau:

* ZZ – Lưu nội dung và thoát lệnh vi. Lệnh này tương đương với 😡 hoặc :wq.

* :w – Lưu nội dung nhưng không thoát.

* :q – Thoát. Lệnh này thực hiện khi không có bất kỳ sự thay đổi nào đối với tập tin.

* q! – Thoát, nhưng không lưu thay đổi.

Lời kết

Như đã đề cập chi tiết sử dụng lênh vi trong CentOS được sử dụng thường xuyên để mở và thay đổi các tập tin cấu hình. Những lệnh khác cũng có tính năng tương tự như lệnh vi nhưng bạn phải cài đặt các gói kèm theo. Còn một số tính năng khá hữu ích, sẽ được đề cập trong phần 2. Chúc bạn sử dụng tốt lệnh vi.

Leave a Comment