VinaOnline.net

Cấu trúc lặp với số lần biết trước : Chi tiết vòng lặp For

Cấu trúc lặp với số lần biết trước thường xuyên xuất hiện trong lập trình Pascal. Cấu trúc này giải quyết được một loại các phần tử có thuộc tính giống nhau. Để hiểu rõ hơn cấu trúc lặp với số lần biết trước, VinaOnline.net cùng bạn khảo sát qua một số chương trình minh họa nhé.

Bài viết tương tự: Cấu trúc lặp với số lần chưa biết

Cấu trúc lặp với số lần biết trước : Ảnh minh họa

Minh họa  Cấu trúc lặp với số lần biết trước

I. Cấu trúc lặp với số lần biết trước : Cú pháp

Cú pháp cấu trúc lặp với số lần biết trước như sau:

For <biến đếm>  <Giá trị đầu> to <Giá trị cuối> do <Câu lệnh>;

II. Cấu trúc lặp với số lần biết trước : Giải thích cú pháp

Giải thích một số thuật ngữ trong cú pháp như sau:

– Biến đếm: Là một biến kiểu số nguyên (Byte hoặc Integer) phải được khai báo trước khi sử dụng trong vòng lặp.

– Giá trị đầu: Là giá trị khởi tạo (kiểu số nguyên). Thông thường là 1, nhưng bạn cũng có thể cho giá trị tùy ý. Ví dụ: 2, 5, 10,…

– Giá trị cuối: Là giá trị kết thúc (kiểu số nguyên), lớn hơn hoặc bằng Giá trị đầu.

– Câu lệnh: Sau vòng lặp For phải có ít nhất một câu lệnh. Nếu thực hiện nhiều câu lệnh sau vòng lặp For thì phải bao bởi cặp Begin End.

Thông thường câu lệnh được viết xuống hàng để làm nổi bật vòng lặp For và cũng dễ kiểm soát nếu có lỗi trong vòng lặp.

III. Cấu trúc lặp với số lần biết trước : Chương trình áp dụng

Viết chương trình hiển thị 10 dòng “Chao ban!”

Program For_vidu_1;

Uses Crt;

Var i: integer;

Begin

ClrScr;

For i:=1 to 10 do

Writeln(‘Chao ban!’);

Readln;

End.

=> Kết quả chương trình

Chao ban! (Xuất hiện 10 lần như thế)

Mở rộng ví dụ 1: Thêm dòng Writeln(‘Toi la Free Pascal’); sau dòng Writeln(‘Chao ban!’);

Program For_vidu_MR_1;

Uses Crt;

Var i: integer;

Begin

ClrScr;

For i:=1 to 10 do

Writeln(‘Chao ban!’);

Writeln(‘Toi la Free Pascal’);

Readln;

End.

=> Kết quả chương trình

Chao ban! (Xuất hiện 10 lần như thế)

Toi la Free Pascal (Xuất hiện 1 lần)

Giải thích:

– Sau vòng lặp For chỉ thực hiện một câu lệnh mà thôi; Vì vậy, dòng lệnh Writeln(‘Toi la Free Pascal’); ngoài tầm kiểm soát của vòng lặp For.

– Để vòng lặp For in luôn dòng lệnh được in đậm thì bạn nên bao bởi cặp Begin End giống với cấu trúc rẻ nhánh IF.

Chương trình được viết lại (sau For) như sau:

For i:=1 to 10 do

Begin

Writeln(‘Chao ban!’);

       Writeln(‘Toi la Free Pascal’);

End;

=> Kết quả chương trình

Chao ban!

Toi la Free Pascal

(Xuất hiện 10 lần hai câu như thế!)

IV. Cấu trúc lặp với số lần biết trước : Một số lưu ý

– Số lần thực hiện của vòng lặp For = Giá trị cuối – Giá trị đầu + 1.

Ví dụ:

For i≔1 to 10 do

Số lần thực hiện = 10 – 1 + 1 = 10 lần.

For i≔3 to 20 do

Số lần thực hiện = 20 – 3 + 1 = 18 lần.

– Đối với một số bài toán phức tạp, bạn có thể thực hiện hai hay nhiều vòng lặp For lồng nhau.

– Để hạn chế việc thực hiện vòng lặp For, bạn dùng cấu trúc rẽ nhánh IF sau For.

Bạn có thể tham khảo Thực hành cơ bản vòng lặp For trong Pascal.

Lời kết 

Cấu trúc lặp với số lần biết trước (hay gọi ngắn gọn vòng lặp For) là cấu trúc khá quan trọng không những trong ngôn ngữ lập trình Pascal mà các ngôn ngữ lập trình khác cũng khác ứng dụng rất nhiều. Nếu bạn muốn giải quyết những bài toán phức tạp, nhanh gọn thì phải sử dụng cấu trúc này. Chúc bạn vận dụng tốt vòng lặp For.

Leave a Comment