VinaOnline.net

web-server trên CentOS

Cấu hình web server trên CentOS 7 : Minh họa chi tiết từng bước

Cấu hình web server trên CentOS 7 là cài đặt và cấu hình dịch vụ httpd để thực thi một web server. Cấu hình web server trên CentOS 7 khá đơn giản. Tuy nhiên, bạn cũng phải thực hiện một số công việc liên quan.

I. Cấu hình web server trên CentOS 7 : Chuẩn bị

Để thực thi một web server, bạn cần cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS.

II. Cấu hình web server trên CentOS 7 : Cài đặt

– Sử dụng lệnh yum install -y httpd*

III. Cấu hình web server trên CentOS 7 : Cấu hình

Sau khi cài đặt xong dịch vụ httpd, trong hệ thống (CentOS 7) của bạn có thư mục /var/www/html.

1. Tạo thư mục chứa web server

Bạn có thể tạo thư mục (tên webroot chẳng hạn) trong /var/www/html để lưu trữ tập tin chỉ mục.

mkdir /var/www/html/webroot

Chú ý:

– Nếu bạn không tạo thêm thư mục webroot, thì tập tin chỉ mục đặt tại /var/www/html.

2. Tạo quyền truy cập cho thư mục webroot

Để đảm bảo mọi tài khoản có thể truy xuất được thư mục webroot, bạn nên tạo quyền truy cập cho thư mục này. Câu lệnh như sau:

chmod -R 755 /var/www/html/webroot

3. Tạo tập tin chỉ mục

vi /var//var/www/html/webroot/index.html

có nội dung “Chao ban, Toi la Web Server!”

4. Cấu hình web server

– Nên lưu dự phòng tập tin cấu hình web server:

cp  /etc/httpd/conf/httpd.conf  /etc/httpd/conf/httpd_backup.conf

Sau khi đã thực hiện xong một số công việc liên quan. Bạn mở tập tin để cấu hình web server:

vi  /etc/httpd/conf/httpd.conf

Bạn gõ :set nu để đánh số thứ tự dòng cho tập tin httpd.conf. Bạn có thể tham khảo Chi tiết sử dụng lệnh vi.

Bạn quan tâm các dòng:

119:

Đổi DocumentRoot “/war/www/html”

thành DocumentRoot “/war/www/html/webroot”

164:

DocumentIndex index.html

Nếu bạn tạo tập tin chỉ mục không đúng “index.html” thì nên sửa dòng 164 (index.html) cho phù hợp.

Chú ý

– VinaOnline.net test trên phiên bản 7.5.1804.5 (bởi lệnh rpm –query centos-release). Nếu bạn sử dụng phiên bản khác, số thứ tự dòng có thể thay đổi (rất ít).

V. Cấu hình web server trên CentOS 7 : Khởi động dịch vụ httpd

Sau khi bạn cấu hình xong nên khởi động dịch vụ web server (tên cụ thể là httpd).

systemctl restart httpd

Nếu không có lỗi thì bạn đã cấu hình thành công. Chúc mừng bạn!

VI. Cấu hình web server trên CentOS 7 : Kiểm tra hoạt động web server

Do web server hoạt động trong môi trường mạng. Tốt nhất bạn sử dụng máy tính khác để kiểm tra hoạt động của web server.

Mở trình duyệt (từ máy tính khác), gõ

http://192.168.5.10       (ip của máy web server) hoặc

http://www.vinaonline.net      (tên miền đã cấu hình DNS)

Lời kết

Để truy xuất được web server thông qua tên miền, bạn phải cấu hình dịch vụ DNS. Nếu không thì bạn chỉ kiểm tra hoạt động của web server thông qua ip mà thôi. Chúc bạn cấu hình web server thành công.

Leave a Comment