VinaOnline.net

Bài tập cấu trúc chương trình Pascal

Bài tập cấu trúc chương trình Pascal nhằm ôn lại những kiến thức bạn đã đạt được trong bài Cấu trúc chương trình Pascal. Qua các bài tập cấu trúc chương trình Pascal, bạn có thể tự xây dựng những dạng bài tập tương tự để củng cố kiến thức tốt hơn.

Bài tập cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

1. Cấu trúc chương trình Pascal gồm mấy phần

A. 1 phần

B. 2 phần

C. 3 phần

D. 4 phần

2. Uses Crt được đặt …

A. Trong phần thân chương trình

B. Trong phần khai báo

C. Đặt tùy ý

D. Câu A & B đúng

3. Sắp xếp dòng trong chương trình cho hợp lý

Begin

Writeln(‘Toi la Free Pascal’);

End.

Program CT_1;

ClrScr;

Readln;

Writeln(‘Chao ban’);

Uses Crt;

—————-

Program CT_1;

Uses Crt;

Begin

ClrScr;

Writeln(‘Chao ban’);

Writeln(‘Toi la Free Pascal’);

Readln;

End.

4. Để hiển thị thông tin ra màn hình, sử dụng lệnh

A. Readln

B. Write

C. ClrScr

D. Delay

5. Cuối câu lệnh trong Pascal, sử dụng dấu

A. Phẩy (,)

B. Dấu hai chấm (:)

C. Dấu chấm phẩy (;)

D. Không cần dấu

6. Sau chữ “End” cuối chương trình, sử dụng dấu

A. Phẩy (,)

B. Dấu hai chấm (:)

C. Dấu chấm phẩy (;)

D. Dấu chấm (.)

7. Để sử dụng được lệnh ClrScr, bạn khai báo thư viện Crt bằng từ khóa

A. Var

B. Const

C. Uses

D. Program

8. Từ khóa Program được đặt

A. Dòng đầu tiên trong chương trình

B. Trong phần thân chương trình

C. Trước dòng Begin là được

D. Bất kỳ dòng nào trong chương trình

9. Cặp từ khóa Begin … End đặt

A. Trong phần thân chương trình

B. Trong phần khai báo

C. Đặt tùy ý

D. Câu A & B đúng

10. Lệnh Readln đặt kế trước End là

A. Câu lệnh sai (thiếu)

B. Dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím

C. Dùng để hiển thị dữ liệu ra màn hình

D. Dừng màn hình để xem kết quả.

Leave a Comment